Verneområder: Anbefaler 275 potensielle områder

Miljødirektoratet anbefaler 275 områder som kandidater i regjeringens arbeid med å vurdere nye verneområder.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.05.2019

– Fylkesmenn har spilt inn en rekke områder til arbeidet med å vurdere nye verneområder. Vi har valgt ut de 275 områdene som etter vår vurdering vil bidra best til å fange opp natur som er lite dekket i dagens vern. Dette er viktige områder med store naturverdier og som er leveområder for et stort antall trua arter. Disse områdene er godt egnet for å nå Stortingets mål om et representativt vern av norsk natur, og vi anbefaler videre verneprosesser for disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Oppfølging av naturmangfoldmeldinga

Naturmangfoldmeldinga fra 2016 viser til at det finnes viktige naturtyper i Norge som i dag er mangelfullt dekket av vern.

På bakgrunn av dette har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å foreslå områder for vurdering av et begrenset, supplerende vern.

Miljødirektoratet har i denne sammenheng bedt alle fylkesmenn om å spille inn aktuelle områder. Skog og marine områder inngår ikke i oppdraget.

I tillegg inneholder oppdraget fra departementet et punkt om å sammenstille innspill fra fylkesmennene om potensielle nye nasjonalparker, utvidelser av eksisterende nasjonalparker og omgjøring av områder med annen verneform til nasjonalpark.

Miljødirektoratets oversending til Klima- og miljødepartementet består av tre deler:

  • Hoveddelen er en anbefaling av 275 områder spredt over hele landet som vi vurderer vil bidra til å fjerne manglene i dagens vern og bidra til et mer representativt vern av norsk natur (supplerende vern).

  • En liste på ni områder fra den tidligere verneplan for myr og våtmark i Finnmark som inneholder naturtyper som i liten grad er vernet i dag.

  • En oversikt over Fylkesmennenes innspill til potensielle nye nasjonalparker, utvidelser av nasjonalparker og omgjøring av områder med annen verneform til nasjonalpark

Supplerende vern

Manglene i dagens vern er både knyttet til typer natur og hvor i landet vi har vernet natur. I utvelgelsen av de 275 områdene er det særlig lagt vekt på at de inneholder naturtyper som er underrepresentert i dagens vern. Det samlede arealet er 584 km2.

Av de om lag 1 300 områdene fylkesmennene ga innspill om, er det mange områder som ikke inngår i vår oversendelse til departementet.

Nesten 700 områder med skog i kombinasjon med andre naturtyper er tatt ut, og vil bli vurdert som en del av skogvernet.

Mange små områder og områder der andre virkemidler vurderes som bedre egnet enn vern, anbefales heller ikke for videre oppfølging i denne sammenheng.

Miljødirektoratet har gjort en overordnet samfunnsøkonomisk vurdering av kostnadene ved et vern av de 275 områdene omtalt over. Basert på områdenes planstatus vurderes vern å ha begrenset påvirkning på dagens bruk og planlagt bruk.

– Vi har ikke hatt nok opplysninger til å vurdere hvert enkelt område og sett på om vern kan ha andre konsekvenser og kostnader som gjør at disse områdene er mindre aktuelle. Slike forhold ved et område vil i alle tilfeller vurderes ved en eventuell verneprosess med bred medvirkning lokalt, sier Hambro.

Våtmarksplan Finnmark

På grunn av stor lokal motstand ble arbeidet med verneplanen for myr og våtmark i Finnmark satt på vent i 2010.

I Stortingsmeldingen om naturmangfold fra 2016 står det at Regjeringen vil vurdere verneplanen for myr og våtmark i Finnmark på nytt i forbindelse med supplerende vern.

Ni områder er prioritert fra denne verneplanen, som opprinnelig inneholdt 23 områder. Lite vern av myr og våtmark i Finnmark er identifisert som en av de klareste manglene ved dagens verneområder.

– Områdene inneholder noe skog, og vi anbefaler at et eventuelt vern av disse områdene skjer som frivillig vern, sier Hambro.

Nye nasjonalparker?

Departementet skriver i oppdraget til Miljødirektoratet at dersom arbeidet tilsier at det ut fra en naturfaglig vurdering kan være behov for mange nye nasjonalparker, kan Klima- og miljødepartementet vurdere å behandle disse forslagene samlet i en egen nasjonalparkplan.

Miljødirektoratet har bedt fylkesmennene å vurdere potensielle nye nasjonalparker, utvidelser av nasjonalparker og omgjøring av eksisterende verneområder til nasjonalpark.

Det er etter Miljødirektoratets vurdering 46 av de foreslåtte områdene som møter kravene til nasjonalparker etter naturmangfoldloven. Samlet utgjør dette 4.850 km2 som ikke er vernet i dag. Miljødirektoratet anbefaler også her frivillig vern for privateid skog som inngår i forslagene.

Disse områdene vil i liten grad bidra til mer representativt vern. Det er i stor grad snakk om fjellområder, som i hovedsak er godt dekket i dagens verneområder.

Videre prosess

Departementet vil, etter å ha mottatt vår oversendelse, vurdere videre prosess og hvilke områder det skal settes i gang konkrete verneplanprosesser for.

Aktuelle dokumenter