18 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vernet 18 nye områder i 8 fylker.

Varsel Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.03.2019

Fem av områdene er vern på Statskogs grunn. Dette gjelder områdene i Trøndelag og Hedmark. De øvrige 13 områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Fire av Statskogområdene er utvidelser av eksisterende naturreservat. Urvatnet-Litjbumyran i Meldal binder sammen to eksisterende verneområder og blir et sammenhengende verneområde på nesten 13 000 daa.

Vedtaket omfatter områder fra Brønnøy i nord til Birkenes i sør, og det er stor variasjon i ulike skogtyper mellom de vernede områdene, fra ravinesystemer i Rudslandet i Østfold, til urskogspreget granskog med intakt artsmangfold i Avrillen i Gran, til bekkekløft på kalkgrunn i Veia i Nedre Eiker. En rekke rødlistede arter er registrert innenfor de 18 områdene.

Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Les mer om vedtaket på Klima- og miljødirektoratets nettsider.

Her kan du se kart og oversiktskart over verneområdene.