18 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vernet 18 nye områder i 8 fylker.

Publisert 15.03.2019

Fem av områdene er vern på Statskogs grunn. Dette gjelder områdene i Trøndelag og Hedmark. De øvrige 13 områdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Fire av Statskogområdene er utvidelser av eksisterende naturreservat. Urvatnet-Litjbumyran i Meldal binder sammen to eksisterende verneområder og blir et sammenhengende verneområde på nesten 13 000 daa.

Vedtaket omfatter områder fra Brønnøy i nord til Birkenes i sør, og det er stor variasjon i ulike skogtyper mellom de vernede områdene, fra ravinesystemer i Rudslandet i Østfold, til urskogspreget granskog med intakt artsmangfold i Avrillen i Gran, til bekkekløft på kalkgrunn i Veia i Nedre Eiker. En rekke rødlistede arter er registrert innenfor de 18 områdene.

Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Les mer om vedtaket på Klima- og miljødirektoratets nettsider.

Her kan du se kart og oversiktskart over verneområdene.