Klagesak om Vega-oppdrett avgjort

Miljødirektoratet avviser klager på tillatelse til fiskeoppdrett på Rørskjæran i Vega verdensarvområde, men vurderer å kalle tillatelsen tilbake.

Publisert 26.03.2019

– Vi har avvist klagene fordi de kom flere år for sent. Når vi likevel vurderer å kalle tilbake tillatelsen, skyldes det at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere konsekvensene for Vegas verdensarvverdier og verdensarvstatus er for dårlig, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Flere klager

Fylkesmannen i Nordland ga 29. april 2016 Marine Harvest Norway AS (nå Mowi Norway AS) tillatelse til oppdrett på lokalitet Rørskjæran i Vega kommune.

Nordland fylkeskommune besluttet 3. juli 2018 å gi Marine Harvest Norway AS en tidsbegrenset lokalitetsklarering for 5 år etter akvakulturloven.

Det kom inn flere klager på fylkeskommunens vedtak, og en klage var også knyttet til Fylkesmannens tillatelse til oppdrett etter forurensningsloven.

Klagene ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for behandling.

Opprettholdt vedtak

Fylkesmannen besluttet i mars 2019 å opprettholde sitt vedtak om tillatelse til oppdrett på Rørskjæran og oversendte klagesaken til Miljødirektoratet. I sin avgjørelse etterspør også Fylkesmannen avklaring om hvilken betydning verdensarv og mangelfull konsekvensutredning skal ha for tillatelser etter forurensningsloven i akvakultursaker.

For å unngå at produksjonen startet før klagesaken var avgjort, ga Fylkesmannen en av klagene oppsettende virkning.

– Etter forvaltningsloven er det ikke anledning til å behandle klager som kommer mer enn ett år etter at et vedtak er truffet. Miljødirektoratet avviser derfor klagene og beslutningen om oppsettende virkning faller bort, sier Ellen Hambro.

Vurderer å trekke tillatelse

Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004 på grunn av det unike kulturlandskapet i området. Det er særlig lagt vekt på den unike ærfugl- og duntradisjonen.

Det er mangelfull kunnskap om hvilken påvirkning oppdrett kan ha på verdensarvverdiene og på sjøfugl i området. Det er derfor besluttet at det skal gjennomføres nye utredninger.

Norge er folkerettslig forpliktet til å ivareta verdensarvverdiene. Å åpne for oppdrett i Vegaøyan verdensarvområde uten en tilstrekkelig konsekvensvurdering vil trolig innebære et brudd på disse forpliktelsene.

Vi viser til brev 11. februar 2019 fra statssekretær i Klima- og miljødepartementet til Nordland fylkeskommune som underbygger denne vurderingen.

Fra før vet vi at støy og andre forstyrrelser i tilknytning til fiskeoppdrett kan skremme sjøfugl, inkludert ærfugl, fra å bruke områder som ellers er viktige for dem. Utslipp kan dessuten påvirke dyre- og planteliv på bunnen og dermed næringsgrunnlaget til blant annet ærfuglen.

– Det vil være uheldig med oppdrett i verdensarvområdet i Vega før vi vet mer om konsekvenser for verdensarvverdiene og for sjøfugl. Ny næringsvirksomhet i dette området nå kan også redusere verdien av de planlagte utredningene. Miljødirektoratet vurderer derfor å kalle tilbake tillatelsen til oppdrett på Rørskjæran, sier Ellen Hambro.

Mowi Norway AS er varslet om Miljødirektoratets vurdering, og kan gi kommentarer til varslet innen 28.mars. 

Kontakt

Miljødirektoratets pressevakt
E-post: presse@miljodir.no 
Telefon: 401 03 800