Østmarka: Har vurdert ny nasjonalpark

Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.03.2019

– I Østmarka finner vi relativt mye gammel skog, som kombinert med et kupert terreng gir et variert skoglandskap som bidrar til et rikt naturmangfold. Her finner vi blant annet leveområder for en rekke rødlistede insekter knyttet til død ved, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om en vurdering av grunnlaget for å starte en verneplanprosess med sikte på å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Miljødirektoratet innhentet og sammenfattet et kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen har i denne sammenheng vurdert alt areal innenfor markalovens virkeområde i Østmarka.

Miljødirektoratet har nå levert sine vurderinger til KLD og konkluderer med at

  • Et område på 50-70 km2 av Østmarka kan fylle kravene til vern som nasjonalpark.
  • De øvrige områdene som er vurdert i Fylkesmannens rapport har for stor hogstpåvirkning og for store innslag av tyngre tekniske inngrep.
  • En eventuell videre prosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig skogvern.

Må være uten tunge naturinngrep

– Det er flotte og viktige naturverdier i Østmarka, men også en del inngrep. Naturmangfoldloven stiller strenge krav til hvor store inngrep som kan tillates i en nasjonalpark sier Myklebust.

En nasjonalpark må ifølge naturmangfoldloven være et større naturområde som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

– De samlede inngrepene i utredingsområdet vurdert av Fylkesmannen må karakteriseres som betydelige. Vi må også se dette i sammenheng med praksis når det gjelder andre nasjonalparker, sier Myklebust.

I området som etter Miljødirektoratets vurdering fyller kravene til nasjonalparker finnes det også noen tekniske inngrep, bl.a. veier og demninger. Tilbakeføring av disse må inngå i videre vurderinger og vil påvirke størrelsen på aktuelt areal.

Anbefaler frivilling vern

En nasjonalpark i Østmarka vil innebære vern av skog og åpenbart berøre lokale interesser.  I regjeringserklæringen er det sagt at "lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)". Erklæringen oppgir et mål om å "verne 10 prosent av skogen gjennom både privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer". Miljødirektoratet anbefaler derfor at vern av privateid skog i Østmarka skjer gjennom frivillig vern.

Det er opp til Klima- og miljødepartementet å ta stilling til videre prosess. Opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka vil i alle tilfeller innebære en verneprosess med involvering av berørte interesser før et vernevedtak eventuelt fattes av Kongen i statsråd.