Dverggåsa på vei mot nye høyder

Vår minste gås kjemper fortsatt for tilværelsen. Men bestanden øker - sakte, men sikkert.

Publisert 19.11.2019

– Fram til 2010 var dverggåsbestanden dalende, og nede i 40 fugler. I høst var bestanden oppunder 100 individer. Veksten går sakte og fuglene er fortsatt sårbare for ulike påvirkninger, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Datasettet inneholder årlige antall voksne (vår og høst), antall kull og antall unger av dverggås i hekkeområdet i perioden 2010-2019.

Satellittsendere gir ny kunnskap

I 1990 startet redningsaksjonen for en av Norges mest truede fuglearter. Siden da er dverggåsa kartlagt og fulgt på hver minste bevegelse, både i Norge, på trekk og i områdene hvor den overvintrer lenger sør i Europa.

Kunnskapen om hvor gåsa beveger seg får vi fra overvåking i områdene den bruker, og fra en 26 gram tung satellittsender som flere av fuglene har rundt halsen.

– Dette har avdekket dverggåsa sin trekkrute både vår og høst. Blant annet har vi lært at fugler som mislykkes i hekkeområdet i Finnmark, avbryter hekkingen og flyr langt mot øst før den vender nebbet mot sør. Den flyr da gjennom områder som av erfaring kan være farlige for gåsa, grunnet utstrakt jakt på andre gåsearter i disse områdene. Dverggåsa kan da lett bli offer for feilskyting, sier Ellen Hambro.

Flere forhold truer fuglen, blant annet angrep fra andre dyr, men også lovlig og ulovlig jakt langs trekkruta, forstyrrelser og endringer i leveområdene gjennom året.

Truet globalt og i Norge

Dverggåsa er truet globalt, og internasjonalt har den status som sårbar. Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet. De såkalte Aichi-målene er CBDs strategiske plan for dette arbeidet, og i mål nummer 12 står det at utryddelsen av kjente truede arter skal være forhindret, og at rødlistestatusen for arter i sterkest tilbakegang skal være forbedret og opprettholdt, innen 2020.

I Norsk rødliste for arter, som utarbeides av Artsdatabanken, er dverggåsa oppført som kritisk truet. Det betyr at risikoen er svært høy for at arten vil forsvinne fra norsk natur i løpet av de kommende 50 årene. Norge har som mål at ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede arter og naturtyper skal bedres.

Tiltak i hekkeområdene

Den gjenværende bestanden av dverggås hekker kun i Norge og på Finnmarksvidda. Det gir Norge et spesielt ansvar for den trua arten.

Et av tiltakene som blir gjort er å skyte rødrev som truer fugler og egg i hekkeområdene.

– Statens naturoppsyn (SNO) har siden 2007 tatt ut rødrev i hekkeområdet for å holde bestanden i sjakk. Dette er vårt viktigste bidrag til å sikre at ungene kommer seg på vingene, sier Ellen Hambro.