Klimatiltak: Kommuner kan søke på 258 millioner kroner

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Søknadsfristen er 15. februar.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.11.2019

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner, som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

Siden 2016 har vi gitt tilsagn om 600 millioner kroner til rundt 950 prosjekter over hele landet. 

Det kan gis tilsagn på omlag 258 millioner kroner i 2020.

Klimasats og hurtigbåter/grønn skipsfart

I 2020 er det foreslått 181,8 millioner kroner til Klimasats-ordningen. I tillegg er det foreslått 77 millioner kroner til utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger.

Miljødirektoratet tar imot søknader til både hurtigbåter og andre tiltak fram til søknadsfristen 15. februar 2020.

Merk at vi vil ha en ny utlysning av støtte til hurtigbåter høsten 2020. Vi vil derfor ikke tildele hele summen på 77 millioner kroner i denne søknadsrunden.

Satser på grønn skipsfart

– Både regjering og kommuner må øke innsatsen for å redusere utslipp. Klimasats er en fleksibel ordning, det er lett å søke og både små og store kommuner bør bruke denne muligheten. I år satser vi spesielt på grønn skipsfart, både for å få ned utslippene og utvikle grønt næringsliv og teknologi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Tilskuddet skal være et bidrag, og kommunene må selv stille med egeninnsats.

Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, som vi har en egen støtteordning for.

Må være politisk forankret

Pengene skal gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk.

Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Seks grupper med tiltak

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport, gjennomføring
  3. Hurtigbåter – gjennomføring og forprosjekter
  4. Klimareduserende tiltak i andre sektorer
  5. Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak
  6. Interkommunale nettverk

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og utvikling av helt ny teknologi er ikke mål for denne tilskuddsordningen.

Det gis ikke tilskudd til støtteordninger i regi av kommune eller fylkeskommune.

Endringer for 2020

For deg som kjenner Klimasats-ordningen allerede, er det viktig å være oppmerksom på noen viktige justeringer for 2020.

Vi støtter ikke lenger elektriske varebiler, siden Enova nå støtter dette. For støtte til lading av elektriske tjenestebiler og innkjøp av elsykler, vil vi prioritere kommuner som har fått ingen eller lite støtte til dette tidligere.

Klimasats støtter ikke grunnleggende sykkelinfrastruktur som sykkelparkering, gang- og sykkelveier, bruer og lignende fysisk tilrettelegging. 

I tråd med regjeringens bompengeavtale er det satt av penger til å få på plass sykkelhoteller i tilknytning til togstasjoner. Vi gir derfor ikke lenger Klimasats-støtte til dette.

For 2020 har vi disse oppfordringene til søkerne

  • Vi støtter fortsatt kartlegging av mulige klimatiltak i bygge- og anleggsprosjekter med 75 prosent av kostnadene. Vi har støttet mange kartlegginger knyttet til bygg, men oppfordrer til å kartlegge muligheter for å redusere utslipp knyttet til veiarbeid, vann- og avløp, park og utendørs idrettsanlegg, både fra anleggsarbeider og i materialbruk.
  • Det er viktig å ta vare på karbonrike arealer. Søk gjerne støtte til prosjekter om hvordan disse arealene kan ivaretas i arealplanleggingen eller i annen forvaltning.
  • Ved å vektlegge gode klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til en stor og viktig omstilling hos leverandørene. Selv om ikke leverandørene leverer klimavennlige varer og tjenester ved første forespørsel, har det likevel en stor verdi at kommunen etterspør klimaløsninger igjen og igjen. Å etterspørre klimaløsninger i innkjøp krever imidlertid vilje, kompetanse og rutiner i mange deler av kommunen. Søk støtte til det viktige prosessarbeidet med å innarbeide klimahensyn systematisk i kommunens innkjøp.

Tenk bredt og helhetlig

Miljødirektoratet oppfordrer også kommunene til å tenke bredt og helhetlig på mulighetene til å redusere klimagassutslippene, både i kommunens egen drift og innenfor kommunens geografiske område.

Steg mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og som framskynder omstillingen til et lavutslippssamfunn fram mot 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann er redusert fra dagens 10 tonn per år til tilnærmet null.

Ambisiøse tiltak med tilleggseffekter

Miljødirektoratet legger vekt på at tiltakene er ambisiøse og er utover minstekrav i lov og forskrift, potensialet for utslippsreduksjon, om de bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, potensialet for at lignende tiltak kan gjennomføres andre steder (overføringsverdi), at de har realistisk gjennomføringsplan og at de ikke kan få støtte gjennom andre statlige støtteordninger.

Webinar for søkere 3. desember

Tirsdag 3. desember kl. 10-00-11.00 arrangerer vi et webinar for dere som vil søke Klimasats. Her kan deltakerne spørre om alt dere lurer på, og få svar av prosjektleder Kirvil Stoltenberg i Miljødirektoratet.

Det blir også informasjon fra Enova om deres støtteordninger rettet mot kommunene, og hvordan Klimasats og Enovas ordninger utfyller hverandre.

Lær av andre kommuner

Svært mange av søknadene fra 2016-2019 er tilgjengelig på nettsidene våre, og er en nyttig informasjonskilde for dere som vil søke i år.

Miljødirektoratet har også arrangert en rekke webinarer om lokalt klimaarbeid, der mange Klimasats-prosjekter er presentert.

På nettsidene våre finner du også veiledninger, gode eksempler på gjennomførte prosjekter og andre ressurser for kommuner som planlegger klimatiltak.

Søk Klimasats-støtte for 2020