Overflatebehandling mindre farlig for miljøet

Bedrifter som driver med overflatebehandling av metaller har blitt bedre til å overholde kravene i miljøregelverket.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.11.2019

Det viser miljømyndighetenes landsomfattende kontroll av galvanobransjen i alle fylkene, bortsett fra Troms og Finnmark, i 2019. 

Hensikten med årets aksjon var å følge opp bransjen fra den forrige landsdekkende aksjonen i 2013, inkludert å sjekke om kontrollene hadde ført til en forbedring.

Miljøregelverket bedre kjent

Resultatene viser at bedriftene har bedre kjennskap til kravene til internkontroll enn før og etterlever dermed regelverket bedre. Det gir positive utslag på de andre områdene som er kontrollert.

Utslippene av prosessavløpsvann er redusert og rutinene for håndtering av kjemikalier og avfall er forbedret siden forrige kontrollaksjon.

Men mange bedrifter har fortsatt manglende vurderinger av miljørisiko. De bryter fremdeles krav til deklarering og levering av farlig avfall.

Genererer farlig avfall

Galvanobransjen utfører kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling av metaller. Det er cirka 143 bedrifter i Norge som har galvanotekniske prosesser. I årets aksjon ble 49 bedrifter i bransjen kontrollert.

Bedriftene som driver med overflatebehandling, bruker kjemikalier. I driften oppstår det farlig avfall.

Det er viktig at virksomhetene håndterer kjemikalier og avfall på forsvarlig måte for å hindre at farlige stoffer kommer ut i miljøet og forurenser vann og grunn. 

Fylkesmannen følger opp brudd på regelverket

Fylkesmannen følger opp bedriftene ved å kontrollere at brudd på regelverket blir utbedret. De har oppfølgende tilsyn og utarbeider egne tillatelser til virksomhetene.