Femten døde bjørner i år

Det er registrert femten døde bjørner Norge i 2019. Dette inkluderer skadefelling, lisensfelling og individer som er døde av andre årsaker.

Publisert 25.10.2019

15. oktober ble lisensfellingen avsluttet for i år.

Stortinget har satt et bestandsmål for bjørn på 13 årlige ungekull. Rovdata anslår at det ble født rundt åtte kull med bjørnunger i 2018, noe som er fem kull lavere enn Stortingets mål.

Av regionene som har nasjonale mål om ynglinger av brunbjørn, er det kun region 5 Hedmark som har nådd dette i dag.  

Likevel er det gitt noen fellingstillatelser og åpnet for lisensfelling på et begrenset antall bjørner. Det er gjort for å forebygge eller stanse skade på husdyr og tamrein.

To bjørner skutt på lisensfelling

Lisensfelling er felling av et bestemt antall individer. Det er ikke et virkemiddel for akutte skadesituasjoner eller rettet mot bestemte skademotiverende individer.

Lisensfelling skal bidra til å redusere skadeomfanget av bjørn og begrense bestandens utbredelse utenfor områder med mål om at det skal fødes ungekull. Det retter seg i hovedsak mot hannbjørner.

I år fant Miljødirektoratet ikke grunnlag for at bestanden trenger regulering gjennom lisensfelling. Vi åpnet ikke for lisensfelling av bjørn fra Trøndelag og nordover.

I region 4 (Oppland) og 5 (Hedmark), der de regionale rovviltnemndene har myndighet til å åpne for lisensfelling, ble det fastsatt en kvote på ett dyr i region 4 og fem dyr i region 5.  

Perioden for lisensfelling av bjørn ble avsluttet tirsdag 15. oktober. Siden oppstarten 21. august er to bjørner skutt på lisensfelling, en i Engerdal kommune og en i Stor-Elvdal kommune.  En av disse var en hunnbjørn.

Elleve felt ved skadefelling

I tillegg er elleve bjørner skutt etter vedtak om skadefelling: to i Hedmark, fem i Trøndelag, én i Nordland og tre i Finnmark.

Dette dreide seg enten om konkrete tilfeller hvor bjørn hadde gjort skade i prioriterte beiteområder, eller at skadepotensialet på husdyr og tamrein ble vurdert som stort.

Den ene av bjørnene som ble felt på skadefelling i Hedmark ble trukket fra lisensfellingskvoten for region 5, fordi alle fellinger gjort etter at vedtaket om lisensfelling ble fattet skal belastes kvoten. 

To døde av andre årsaker

Ytterligere to bjørner døde av andre årsaker. En unge ble påkjørt av tog i Grong kommune og en unge ble funnet død med ukjent årsak i Trysil kommune. Begge var hunnkjønn.

Total kjent avgang i Norge i 2019 er dermed femten bjørner, elleve hannbjørner og fire hunnbjørner.

Alle skutte bjørner, unntatt to, er felt utenfor forvaltningsområder for bjørn.

Den ene ble felt ved skadefelling innenfor rovviltavisende gjerde i Grue kommune, og en felt ved lisensfelling vestsida av E6 i Stor-Elvdal kommune.