Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer!

Vi oppfordrer flere kommuner til å lage kommunedelplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Kommunene kan søke økonomisk støtte til dette.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.04.2020

Det er stor variasjon i ulike kommuner om kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen og ikke minst hvor godt naturmangfoldet i kommunene er ivaretatt i kommunale planer. Planene er ofte tydelige på hvilke områder som bør avsettes til utbygging og næringsvirksomhet, men mindre tydelige når det gjelder hvilke arealer som bør og kan tas vare på.

Regjeringen ønsker å prøve ut om kommunedelplan kan være et verktøy for å synliggjøre naturmangfoldet i kommuner og har i perioden 2016-2018 gitt økonmisk støtte for å stimulere kommunene til dette. Ti kommuner har fått støtte og laget slike planer. Nå inviteres nye kommuner til å delta i prosjektet. Søknadsfristen for støtte i 2020 er 6. mai.

 - Den største trusselen mot naturmangfoldet i verden er nedbygging av arealer. Det er derfor helt avgjørende at kommunene har oversikt over naturtyper, arter og deres leveområder lokalt for å sikre at nye utbygginger ikke ødelegger viktige naturverdier, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi inviterer nye kommuner til å være med

Prosjektet som startet i 2016 følger opp stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015 – 2016)). Hensikten er at kommunene identifiserer og tar hensyn til naturverdier av nasjonal, regional og lokal betydning. Dette danner et grunnlag for å avveie interesser i forkant av den etterfølgende prosessen med kommuneplanens arealdel.

I perioden 2016-2018 fikk ti kommuner økonomisk støtte til å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold. Alle har nå gjennomført et slikt arbeid og har sluttbehandlet sine planer. Kommunene som deltok mener arbeidet både har bidratt til økt kunnskap om naturmangfoldet i kommunen og hvordan planarbeidet påvirker dette.

 - Vi oppfordrer nye kommuner til å søke. Ikke minst ønsker vi å få med kommuner som jobber med arealregnskap og har mål om å være arealnøytrale, altså at allerede utbygde areal brukes om igjen og fortettes framfor å bygge ut natur, og kommuner som legger FNs bærekraftmål til grunn for sitt planarbeid, sier Ellen Hambro.

Innholdet i søknaden

Kommunedelplanen for naturmangfold som kommunene i prosjektet lager er vanligvis ikke juridisk bindende, men den kan gi viktige innspill til senere å revidere kommuneplanens arealdel. Kommunene trenger ikke å stå foran en revidering eller rullering av kommuneplanens arealdel for å delta i prosjektet

I søknaden skal det beskrives kort hvorfor kommunen ønsker å delta, hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan kommunen vil sikre medvirkning fra innbyggere og andre interessenter i prosjektet.

Søknaden skal merkes "Økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplan naturmangfold" sendes til: post@miljodir.no

Søknadsfristen er 6. mai 2020.

Miljødirektoratet vil inngå en FoU-kontrakt med hver enkelt kommune og kommunen bør innen utgangen av 2020 vedta oppstart med planprogram. Det vil i løpet av 2021 bli bedt om en evalueringsrapport av prosjektet.