Nye kart tilgjengelig i Portal for økologiske grunnkart

I dag lanseres Portal for økologiske grunnkart utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratet bidrar blant annet med kart over natur i pressområder.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.12.2020

Delta i lanseringsseminaret her

Klima- og miljødepartementet ga i 2016 Miljødirektoratet ansvaret for å lede arbeidet med økologisk grunnkart. Satsningen skal bidra til lettere tilgang til stedfestet informasjon om natur og naturverdier, bedre samordning og til én felles kartportal.

Artsdatabanken har utviklet portalen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Portalen samler kartfestet informasjon om arter, naturtyper og landskapstyper, samt miljøvariabler som sier noe om hvor man kan forvente å finne dette mangfoldet.

En direktoratsgruppe opprettet for dette arbeidet peker ut hvilke kart som skal vises i portalen, basert på kriterier som utarbeidet av Miljødirektoratet.

For at kart kan vises i portalen må kartene være tilgjengelig i det nasjonale nettstedet for kartdata; Geonorge. Fra dette nettstedet kan man ta i bruk kartene i egne kartverktøy eller innsynsløsninger.

At portalen i dag er klar for å slippes er en viktig milepæl i arbeidet. Lanseringen markerer starten på en ny fase med økt innsats på å innhente nye og samle eksisterende kart.

– Å fylle portalen med oppdatert kunnskap om natur er en kontinuerlig oppgave. Fremover skal vi, sammen Artsdatabanken og direktoratsgruppa for økologisk grunnkart, jobbe videre med å fylle portalen med god og relevant kunnskap om natur, slik at denne kunnskapen kan brukes aktivt i arealplanlegging, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

 

Supplerer Naturbase kart

Portal for økologiske grunnkart gir lett tilgjengelig informasjon om hvilke kart om arter, natur- og landskapstyper og miljøvariabler som finnes tilgjengelig.

Miljødirektoratets egen innsynsløsning for kartdata, Naturbase kart, inneholder kart som dekker flere tema sammenlignet med portalen. Naturbase er et skreddersydd verktøy for å forvalte arealer med naturverdier, og inneholder flere funksjoner til å behandle kartdata enn portalen.

Naturbase vil derfor fortsatt være et viktig verktøy i arealforvaltning også nå som portalen er på plass.

16 kart fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har levert 16 kart til portalen. Blant disse er to helt nye produkter: Kart som viser sannsynlighet for forekomst av truede arter i landet og kart over natur i verneområder.

Det viktigste kartet Miljødirektoratet leverer inn i portalen viser naturtyper som er trua og har viktige oppgaver i et økosystem. Kartet er basert på den store innsatsen som er gjort de siste årene med en vesentlig økt kartlegging av naturtyper i områder som er utsatt for utbyggingspress.

– Nedbygging av arealer er den største trusselen mot naturmangfold. Derfor er det viktig at det er lett tilgjengelig, god kunnskap om hvor den mest verdifulle naturen finnes på et tidlig tidspunkt i arealplanprosesser, slik at det er lettere å ta hensyn, sier Hambro.

Gjennom naturtypekartleggingen har vi kartlagt til sammen et større område enn alt bebygd areal i Norge. Du kan nå finne naturverdier på kart i mange av de viktigste pressområdene i landet.

Naturtypene er kartlagt etter en ny og etterprøvbar metode basert på et system som kalles Natur i Norge (NiN). Fra neste år blir det med noen unntak obligatorisk å bruke samme kartleggingsmetode i forbindelse med konsekvensutredninger. Da vil også Miljødirektoratets nye veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø være på plass.

Hvordan man skal vurdere naturtypers verdi, hvilken påvirkning og konsekvens nye arealinngrep vil ha er ett av mange tema som vil bli omtalt i veilederen.

Lenker