Avslår å felle viktig ulv, men vurderer flytting

Miljødirektoratet avslår søknader om å felle en genetisk viktig ulv, men vil ikke la den etablere seg nord i Innlandet, utenfor ulvesonen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 30.01.2020

– Ulven har vandret 1120 kilometer i luftlinje etter at den i november ble bedøvet og flyttet ut av Engerdal kommune. Den kan fortsatt legge ut på ny vandring, på leting etter en make før parringstida. Hvis det ikke skjer, vil vi i løpet av de neste ukene vurdere å flytte den på nytt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Tre søknader om felling

Etter en lang vandring i og utenfor ulvesonen i grensetraktene mot Sverige, kom ulven til grenseområdet mellom Rendalen og Engerdal for en drøy uke siden.

24. og 26. januar ble Rendalsrein i Sølenområdet angrepet av ulv, og tre dyr ble drept. Det er sannsynlig at det er den aktuelle ulven som tok dyrene.

Etter dette mottok Miljødirektoratet tre søknader om felling av ulven; fra Sølendalen hamnelag, Jon Anders Mortsensson og Rendalen Renselskap og Svahken sijte/Elgå reinbeitedistrikt.

I søknadene argumenteres det blant annet med bekymring for de konsekvensene det vil få for reinen i området om ulven fortsetter å jage dyr utover vinteren, og faren for tap av sau på utmarksbeite til sommeren.

– Ulven har finsk-russiske gener som den sørskandinaviske ulvebestanden trenger for å motvirke effekter av innavl. Terskelen for å felle slike genetisk viktige ulver, er høyere enn for andre individer. Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for å gi fellingstillatelse nå, sier Vangen.

Vurderer flytting

Rovviltforliket fra 2011 gir i punkt 2.2.21 føringer om at myndigheten ved beslutning om uttak av et dyr skal vurdere om det er mulig med flytting, dersom individet er særlig verdifullt.

Viktigheten av å gjøre tiltak for genetisk verdifulle ulver er også understreket i et brev fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet den 24. april 2018.

Norges felles retningslinjer med Sverige om forvaltning av genetisk verdifulle ulver, sier at slike individer så langt det er mulig skal unntas fra skadefelling og lisensfelling.

Samtidig er det sterke politiske føringer om tydelig differensiering i forvaltningen av rovvilt, med lav terskel for felling når ulver gjør skade i beiteprioriterte områder.

– Det er ikke ønskelig at ulven etablerer seg utenfor ulvesonen. Vi følger med GPS-signaler med på ulvens bevegelser, og folk fra Statens naturoppsyn følger situasjonen i felt. Om ulven blir værende i Rendalen Østfjell, er det aktuelt å forsøke å flytte den inn i ulvesonen på nytt, sier Knut Morten Vangen.