Lokale vannmiljøprosjekter får 21 millioner kroner

Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.07.2020

– Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet. Engasjementet er stort, vi er glade for å kunne dele ut nesten dobbelt så mye som i fjor, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I år var det 223 søkere som hadde søknader på totalt 95 millioner kroner.

Stor satsning på miljøforbedring

Klima- og miljødepartementet har lagt opp til å styrke arbeidet med restaurering av vassdrag i 2020. Restaureringsprosjekter er dermed blitt spesielt prioritert i årets tildeling.

Prosjektene som har fått tilskudd skal blant annet åpne bekker, forbedre leveforholdene for fisk, hindre at vann gror igjen av planter eller redusere effektene av menneskelig aktivitet som utslipp av kloakk og annen type forurensning.

– De pengene vi deler ut åpner gjerne for et spleiselag, hvor også flere aktører går inn og bistår med midler. Vi finansierer ofte bare en del av den totale kostnaden for prosjektene, men tilskuddet fra staten kan være avgjørende for at de blir gjennomført, sier Ellen Hambro.

Påvirkning fra jordbruk i viktig sjøørretvassdrag

Et av prosjektene som har fått støtte er rehabiliteringen av elva Segeråga i Meløy og Rødøy i Nordland. Elva er et viktig sjøørretvassdrag, men elva er påvirket av forurensning fra jordbruket.

Rehabiliteringsprosjektet har mottatt støtte over tilskuddsordningen i 2017 (310 000,-), 2018 (210 000,-), 2019 (380 000,-) og 2020 (280 000,-), og nærmer seg nå sluttføring. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet tiltaksplan og handlingsplaner for Segeråga, og disse løsningene har stor overføringsverdi for vann med tilsvarende utfordringer.  

Rørlagt bekk gjenåpnes

Restaureringen av Tokenesbekken på Nøtterøy har i år fått 420 000 kroner til å gjenåpne en tidligere rørlagt strekning, bekjempe fremmede arter og reetablere kantvegetasjon.

Restaurering langs Gaula

Gaula i Trøndelag er definert som et nasjonalt laksevassdrag, og renner ut i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden. Dette sikrer vern mot nye tiltak og aktiviteter som kan være til ytterligere skade for villaksen. Forurensning fra blant annet jordbruk, gruver og kloakk har påvirket Gaula negativt i en årrekke.

Det er igangsatt flere restaureringsprosjekter i Gaulavassdraget de siste årene. Et av prosjektene som har fått støtte er restaurering av sjøørretbekker langs Gaula, hvor det blant annet skal reetableres frie vandringsveier og gyte- og oppvekstområder skal restaureres. Tiltakene er i tråd med prioriteringer i regional forvaltningsplan, og støttes av tiltaksplanen som er utarbeidet av NINA for restaurering av Gaula og sidevassdrag til Gaula.

 

22 andre tiltak har fått tildelt inntil 100 000 kroner. Disse vises ikke i denne listen.

Flere sjanser i 2021

Neste mulighet for å søke tilskudd er i 2021. Miljødirektoratet åpner for søknader ca. 1. november 2020, og søknadsfristen er 15. januar.

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger. En samlet oversikt med lenke til søknadsskjemaer finnes i vårt elektroniske søknadssenter.