Ekstraordinære uttak av jerv i seks fylker

28 voksne jerver og 21 valper ble avlivet av Statens naturoppsyn i vår. De ekstraordinære uttakene er gjort for å forhindre tap av husdyr og tamrein.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.06.2020

– Det er lagt ned en betydelig innsats i overvåking og uttak av jerv. Vi har prioritert å ta ut dyr som holder til i beiteprioriterte områder hvor jerv har gjort skade tidligere eller skadepotensialet er stort, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Fra februar til april ble 23 voksne dyr felt av SNO på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I tillegg er det i april og mai gjort ni hiuttak av jerv. Ved hiuttak blir hiet gravd frem fra snøen før unger og tispe om mulig blir avlivet. Under vårens hiuttak har fem tisper og 21 valper blitt avlivet.

– Det ligger en grundig vurdering til grunn når Miljødirektoratet prioriterer hvor det skal skje ekstraordinære uttak. Vi legger blant annet til grunn kjente skader i tidligere beitesesonger, kunnskap om hvor det er gjort uttak av jerv tidligere, status for de regionalt fastsatte målene for jervebestanden og hva bestanden i regionen tåler av beskatning, forklarer Hambro.

Krevende forhold

Miljødirektoratet har vedtatt skadefelling av jervetisper med unger i ytterligere fem hi, men uttakene har av ulike årsaker ikke vært mulige å gjennomføre.

– Krevende vær- og føreforhold, og rasfare i utsatte områder, hindret noen steder at uttakene kunne gjøres, sier miljødirektøren.

Tre vedtak om uttak av enkeltdyr ble avsluttet uten resultat fordi det ikke ble funnet jerv i de aktuelle områdene.

Skal forebygge skader

Ekstraordinære uttak skjer som et supplement til lisensfellingen av jerv som foregår gjennom vinteren fram til 15. februar.

Mens lisensfelling er ment å bidra til å regulere bestandens størrelse og jervens utbredelse, gjennomføres ekstraordinære uttak for å forebygge skader på beitedyr og tamrein.

Ved lisensfelling registrerer ordinære jegere seg og får lisens til å felle jerv. De ekstraordinære uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Foreløpig 43 kull før beitesesongen

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 39 ynglinger av jerv hvert år.

Så langt har SNO ved overvåking i felt registrert 57 kull med jervunger denne sesongen. Tallet på kull som fortsatt er i live er redusert til 43, blant annet gjennom hiuttak.

I fem av de registrerte hiene er det gjennomført hiuttak hvor både tispe og valper er felt. I ytterligere fire hi er valpene avlivet,mens tispa ikke var mulig å finne.

I tillegg er valpene funnet døde i fem av de dokumenterte hiene.

Krevende forhold

Vanskelige værforhold forsinket overvåkingsarbeidet i enkelte områder.

Reindriftsutøvere og andre har også bidratt i overvåkingen med å melde inn mulige områder med yngling av jerv som SNO siden har sjekket ut med stor innsats siste del av vinteren. Dette har bidratt til at SNO har fått en god oversikt over bestanden av jerv.

Overvåkingen pågår ut juli med kontroller på barmark for å undersøke lokaliteter hvor det er mistanke om yngling, men som ikke har vært mulig å dokumentere gjennom vinteren.

Endelige og dokumenterte tall på nye valpekull blir offentliggjort av Rovdata 1. oktober.

Se også