Norges miljøstatus for 2020

Miljøetatene forteller hvordan det står til med miljøet i Norge - kort fortalt på nett!

Publisert 05.06.2020

Norge og verden står overfor betydelige klima- og miljøutfordringer.

– Vi skal omstilles til å bli et lavutslipssamfunn og tilpasse oss klimaendringene. Vi skal ivareta økosystemene og hindre tap av naturmangfold. Vi skal utvikle en sirkulær økonomi der vi gjenbruker ressursene og ikke sprer miljøgifter. Norges 23 miljømål ser utfordringene i sammenheng og utviklingen i et langt perspektiv, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Naturmangfoldet i Norge påvirkes negativt

Arealbruk er den største påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er de viktigste grunnene til at mange naturtyper og arter står i fare for å forsvinne.

Globale utslipp av klimagasser øker og klimaendringene påvirker Norge

Det er få tegn varig til nedgang i utslippene av klimagasser i Norge og i verden, bortsett fra årets nedgang på grunn av koronasituasjonen. Norge blir varmere og det blir mer nedbør.

Klimautviklingen i Arktis er negativ

Mange kilder bidrar til forurensning

Det er 100 000 ulike kjemikalier på markedet i EU- og EØS-landene. 22 600 av disse stoffene brukes i over 1 tonn per år. 4700 stoffer brukes i over 100 tonn per år.

Mange unike kulturminner og kulturmiljøer

Sju av ti deltar jevnlig i friluftsliv

Det er stor variasjon i hva vi deltar på og hvor ofte. I de største byene har bare tre av ti tilgang til turterreng nært der de bor.