Ny rapport om terrestrisk naturovervåking

NINA har dokumentert metodene og områdene i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Publisert 29.06.2020

Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) ble etablert i 1990. TOV omfatter overvåking i 6 områder med bjørkeskog og 9 områder med barskog.

Overvåkingsområdene ligger fra sør til nord og dekker variasjon i klima og tilført forurensing. I områdene med bjørkeskog (og et furuskogområde) overvåkes markvegetasjon, epifytter på bjørkestammer, smågnagere og fugler, i fem av bjørke-skogsområdene også bjørkemålere. I de øvrige granskogsområdene overvåkes nå kun markvegetasjon. I tillegg gjennomføres landsomfattende undersøkelser av epifytter på bjørkestammer.

TOV finansieres av Miljødirektoratet. Det er vedtatt at TOV skal konkurranseutsettes fra 2021. Formålet med denne rapporten er å dokumentere TOVs overvåkingsområder, plassering av prøveflater o.l., metoder og data. De enkelte områdene er kort beskrevet med tekst og kart.

Miljødirektoratet finansierer også en utredning av NINA om hvordan TOV kan videreutvikles mer i retning av økosystembasert, integrert overvåking. Dette arbeidet kan få betydning for hvor og hvordan TOV bør gjennomføres i årene framover. Beskrivelsen i rapporten som nå er publisert tar utgangspunkt i hvordan TOV gjennomføres i dag.