Tilsyn med undervannsinstallasjoner for olje og gass

Myndighetene vil føre tilsyn med undervannsinstallasjoner for å avdekke om operatørene har oversikt over lekkasjer av olje, gass og kjemikalier.

Publisert 24.06.2020

Tilsynene vil gjennomføres høsten 2020 og første halvdel av 2021 og gjøres i samarbeid med Petroleumstilsynet. Vi planlegger å kontrollere alle som opererer undervannsinstallasjoner på norsk sokkel.

Det skal føres tilsyn med om systemer som er installert for å oppdage lekkasjer fra havbunnsanlegg er operative og i henhold til regelverket. Systemer for å følge med på, og samle opp forurensning som er skjedd, er ikke en del av tilsynskampanjen. 

Vanskeligere å oppdage lekkasjer fra oljeinstallasjoner på havbunnen

Siden 1980 – tallet har norsk sokkel blitt bygget ut med et betydelig antall undervannsinnretninger som er styrt fra land eller er koblet til eksisterende bemannede innretninger. Disse bunnrammene kan befinne seg flere kilometer fra de bemannede innretningene på land og ligger til dels på store dyp. 

Denne måten å organisere utvinningen av olje og gass kan gjøre det vanskelig å oppdage akutt forurensning. I henhold til aktivitetsforskriften § 57 skal operatøren ha et system for å oppdage akutt forurensning for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø. Selv små utslipp av olje eller kjemikalier kan skade miljøet dersom de ikke oppdages.

Dette vil vi kontrollere

Hensikten med tilsynet er å kontrollere:

  • at virksomhetene jobber systematisk og forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre lekkasjer
  • at virksomhetens system for å avdekke og kartlegge lekkasjer gir tilstrekkelig informasjon om utslippsmengde og spredning til at virksomheten kan ta beslutning om å iverksette nødvendige tiltak for å begrense mulige skader på ytre miljø.

Tilsyn via nettmøter

I perioden september til desember 2020 planlegger vi seks tilsyn. For å begrense smitten av Covid-19 viruset, planlegger vi å gjennomføre tilsynene i 2020 med nettmøter med operatørene. Vi planlegger å ha gjennomført tilsyn med alle som opererer undervannsinstallasjoner på norsk sokkel innen utløpet av I 2021. I desember 2020 vil vi presentere resultatene fra de seks første tilsynene. Resultatene fra alle tilsynene vil bli presentert når kampanjen er sluttført.