Evenes flyplass: Avinor må fjerne PFOS i grunnen

Grunnen ved Evenes flyplass er forurenset av miljøgifter fra tidligere års bruk av brannskum. Miljødirektoratet pålegger Avinor å rydde opp.

Publisert 25.05.2020

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS og andre perfluorerte stoffer ved norske flyplasser, også på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Perfluorerte stoffer (PFASer) er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Avinor faset ut bruken før det ble forbudt å bruke slike stoffer.

Må grave opp og fjerne PFOS forurensingen

Nå pålegger vi Avinor å grave opp det gamle brannøvingsfeltet på Evenes og deler av en rikmyr som er forurenset på grunn av avrenning med PFOS og andre perfluorerte stoffer. De forurensede massene må fjernes og deponeres og vi pålegger også Avinor å restaurere myren i etterkant.

—Evenes lufthavn står høyt oppe på prioriteringslisten over flyplasser der PFOS-forurensning må fjernes, ikke minst fordi avrenning av miljøgifter fra Evenes har store negative konsekvenser for miljøet, på land og i vann, i nærområdet til flyplassen, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

PFOS i fisk og truet natur

Mattilsynet har advart folk mot å spise fisk fra Lavangsvatnet ved Evenes lufthavn fordi fisken har helseskadelige høye verdier av PFOS. I tillegg viser undersøkelser som er gjort i våtmarksområdene nær flyplassen at konsentrasjonene av PFOS i fisk og fugl er over nivået som anses å være trygt for økosystemet.

Rikmyren som Avinor nå delvis må grave opp for å fjerne PFOS er en nasjonalt truet naturtype. Vi pålegger derfor Avinor å restaurere myren når oppryddingen er ferdig.

Forsvaret skal bygge på samme området

Rikmyr-områdene på Evenes er utsatt for belastning, ikke bare på grunn av Avinors PFAS-forurensning, men også fordi Forsvaret skal bygge en ny kampflybase på Evenes. Byggingen av kampflybasen og Avinors opprydding skal etter planen skje samtidig vinteren 2020/2021.

Strenge krav i graveperioden

Miljødirektoratet har gitt Forsvarsbygg tillatelse til graving i forurenset grunn, og stiller strenge krav til gjennomføringen av gravetiltakene, slik at innsjøene og myrområdene på Evenes ikke skal få økt avrenning av perfluorerte stoffer som følge av Forsvarets aktiviteter. 

For å hindre at det lekker ut mer PFOS og andre perfluorerte stoffer til vann og våtmarker, mens Avinor rydder opp og Forsvaret bygger, har vi derfor satt strenge krav til rensing av vann fra området i anleggsperioden.

—Vi forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden i innsjøen Lavangsvatn, fører til lavere konsentrasjoner av miljøgiftene i fisk, og ha positive effekter på naturmangfoldet i området. Men det kan ta mange år før vi ser resultatet av dette arbeidet, sier Ellen Hambro.

Ville grave istedenfor å rense vannet

Avinor hadde opprinnelig planer om å installere et vannrenseanlegg ved det tidligere brannøvingsfeltet, etter at Miljødirektoratet i 2017 påla Avinor å iverksette tiltak for å stanse spredningen av PFOS fra flyplassen.

De siste årene har teknologien for trygg oppbevaring av PFOS-forurensede jordmasser på deponi blitt betydelig forbedret og i 2019 søkte Avinor om å få endre tiltaket fra vannrensing til graving og deponering av de forurensede massene. Det er dette de nå få pålegg om.