Klimatilpasning: 18 prosjekter får støtte

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å øke kunnskapen om klimatilpasning.

Publisert 05.05.2020

I fjor ble det søkt om støtte for totalt 13 millioner kroner. I år har vi mottatt 39 søknader for til sammen 21 millioner kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Det er sjette år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd.

Samtidig som hele verden må jobbe for å kutte utslipp i tråd med målene i Parisavtalen, må vi også tilpasse oss klimaendringene. Effekten av klimaendringene er stadig mer konkret og følbar for mange og mye av ansvaret for tilpasning ligger hos kommunene. Vi er glad for å se at stadig flere kommuner jobber godt med dette og at det var mange gode søknader om tilskudd, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tiltak i hele Norge

Miljødirektoratet ønsker å sikre god geografisk og tematisk spredning blant tiltakene det søkes om, og har i år fått søknader fra kommuner i 10 av 11 fylker.

Årets tilskuddsmidler fordeles mellom små og store kommuner i hele landet, til prosjekter om blant annet klimatilpasning i idretts- og friluftsanlegg, havnivåstigning og eksisterende bebyggelse, overvannshåndtering i forurensede områder og indikatorer for klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Ulike samarbeid mellom kommuner

Noen kommuner velger å samarbeide om prosjekter, ofte fordi de ligger inntil hverandre geografisk. Andre samarbeider fra ulike sider av landet fordi de har de samme utfordringene.

Kragerø og Kvinesdal har i år sammen søkt om støtte til et slikt prosjekt. Det dreier seg om hvordan man kan beskytte eldre bygg og kulturminner, som ligger nært kysten, mot effekter av framtidige klimaendringer som havnivåstigning og stormflo.

Ny teknologi

Et annet prosjekt som har fått støtte i år handler om utvikling og bruk av ny teknologi. Innlandet fylkeskommune har i år fått innvilget støtte til å bidra til utviklingen av ny teknologi som kan brukes for å finne trematerialer som best tåler et klima i endring.

Dette vil bidra til å gjøre kommuner og fylkeskommuner bedre rustet til å ta gode valg i egen bygningsforvaltning og -aktivitet.