Produsentansvar må følges opp av næringslivet

Miljødirektoratet understreker betydningen av at produsenter og importører følger opp kravene til å være medlem i et godkjent returselskap.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.04.2020

Det vil bidra til at avfallshåndteringen ikke stopper opp.

Forpliktelsene til medlemskap i et godkjent returselskap gjelder produsenter og importører av emballasje, elektriske og elektroniske produkter, batterier, kasserte kjøretøy, dekk og isolerglassvinduer.

Produsentansvar sikrer innsamling av avfall

Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som hjelper produsenter og importører til å innfri kravene som er stilt til dem i regelverket. Returselskapene gjør avtaler om innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning, slik at avfallet får riktig behandling. 

Produsentansvaret sikrer på denne måten at avfallet blir samlet inn, sortert og materialgjenvunnet i eller utenfor Norge. 

Alle produsenter og importører som ikke har betalt medlemskap til et godkjent returselskap, må gjøre dette for å ivareta de kravene som er stilt til dem i avfallsforskriften.

Denne plikten er særlig viktig at overholdes under korona-pandemien. Det vil sikre returselskapene finansiering slik at avfallshåndteringen går så normalt som mulig.

Varsler tilsyn

På noen områder har vi redusert tilsyn som en følge av dagens situasjon. Miljødirektoratet vurderer imidlertid at det er kritisk at avfallshåndteringen går så normalt som mulig.

Vi vil derfor framover kontrollere utvalgte produsenter og importører av emballasje og produkter som er underlagt produsentansvar.

Der vi avdekker at virksomheten ikke følger regelverket, vil vi følge opp for å sikre at de foretar nødvendige tiltak. Dette skal bidra til at flere produsenter og importører tar produsentansvaret sitt og bidrar i dugnaden.

Midlertidige unntak for returselskap

Hvis returselskap som en følge av koronapandemien får problemer med å drive innsamling, sortering og behandling som vanlig, vil Miljødirektoratet vurdere midlertidige unntak fra regelverket.

Foreløpig vurderes kun unntak for plastemballasje. Det betyr i praksis at returselskap for plastemballasje kan søke Miljødirektoratet om

* Delvis, midlertidig lettelse av kravet i avfallsforskriften om finansielle reserver til seks måneders drift

* Å sende noe utsortert plastemballasje til energiutnyttelse i en begrenset periode

Unntak gjøres gjennom enkeltvedtak overfor det enkelte returselskap.