Viktige samfunnsfunksjoner innen avfall og avløp

Vi har vurdert hvilke deler av verdikjedene for avfall og avløp som kan ha personell som har en viktig samfunnsfunksjon og kan ha rett på et tilbud.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.03.2020

Tilbudene vedtas av regjeringen, herunder Helsedirektoratet.

Det er viktig å presisere at den enkelte virksomhet må ta del i vår felles nasjonale dugnad og gjøre en selvstendig og kritisk vurdering av hva som er helt nødvendig personell for å holde viktige samfunnsfunksjoner operative. Dette må gjøres i tråd retningslinjene fra regjeringen. Miljødirektoratet eller andre nasjonale myndigheter vil ikke gå inn og gi "godkjenning" i enkeltsaker.

Vi viser til brev fra Helsedirektoratet av 12. mars 2020 om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet. Her åpnes det for at kritisk personell som utfører viktige samfunnsfunksjoner ut fra gitte vilkår har rett til enkelte tilbud.

Farlig avfall

Miljødirektoratet anser at deler av verdikjeden som sikrer helse- og miljøforsvarlig håndtering av farlig avfall i noen sammenhenger er en viktig samfunnsfunksjon. Det vil være dersom det ikke finnes tilstrekkelig lagringskapasitet, lagring er forbundet med alvorlig risiko for helse eller miljø eller at stans kan innebære at annen samfunnskritisk industri eller tjenester kan stanse opp.

Kritiske deler av denne verdikjeden omfattes dermed av Helsedirektoratets vedtak, og innebærer at barn av kritisk personell kan gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt.

Med verdikjeden for farlig avfall menes blant annet: sjåfører, ansatte på mottaks- og mellomlagringsanlegg for farlig avfall og ansatte på behandlingsanlegg for farlig avfall, herunder ansatte som gjennomfører mottakskontroll siden dette er avgjørende for sikkerheten på anleggene. 

For å opprettholde forsvarlig behandling av farlig avfall, kan det over tid være kritisk at nasjonal produksjon av kjemikalier/innsatsvarer til avfallsbehandlingen sikres.

Også nøkkelpersonell hos produsenter og leverandører av slike kjemikalier/innsatsvarer eller annet kritisk utstyr eller tjenester for å opprettholde forsvarlig drift av anlegg for behandling av farlig avfall, kan vurderes som en viktig samfunnsfunksjon. 

Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for, og kun for den håndteringen av farlig avfall som er nødvendig for å sikre forsvarlig håndtering.

Annet avfall 

Miljødirektoratet anser deler av verdikjeden for husholdnings- og næringsavfall som en viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder innsamling, transport, mottak, lagring og nødvendig behandling av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer eller brannrisiko om det ikke får forsvarlig håndtering.

Dette gjelder også for anlegg som tar imot restprodukter fra viktige avfallsbehandlingsanlegg som ikke har tilstrekkelig lagringskapasitet til restproduktene, eksempelvis flyveaske fra avfallsforbrenning. Videre gjelder det for biologiske behandlingsanlegg dersom det er avgjørende for helse, miljø eller drivstoffleveranser. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Kritiske leverandører til anlegg som er avgjørende for å holde systemene i gang, omfattes også.

For det omtalte avfallet omfattes de ansatte i virksomhetene som er kritiske for å opprettholde nødvendig infrastruktur blant annet; sjåførene, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling.

Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for, og kun for den håndteringen som er kritisk for å sikre håndtering som reduserer risiko for skadedyr, smitte og brann.

Avløp

Miljødirektoratet anser det som samfunnskritisk at eksisterende systemer for oppsamling og behandling av avløpsvann opprettholdes. Hvilke funksjoner som vil være særlig kritisk å sikre, vil variere fra kommune til kommune og hvilke håndteringsløsninger som er valgt både for avløp og drikkevannsforsyning.

Det er viktig at avløpsanlegg som kan føre til forurensning av drikkevann eller særlig sårbare resipienter prioriteres.

Virksomheter som tømmer septik eller utfører service på private minirenseanlegg, må ha tett dialog med kommunene for å avklare hvilke anlegg det er kritisk blir fulgt opp dersom det skulle oppstå bemanningsproblemer. I den sammenheng bør det avklares hvem som kan anses som særlig viktig nøkkelpersonell i disse virksomhetene.

Miljødirektoratet anbefaler at akutte servicebesøk grunnet driftsstans eller annen svikt i rensekapasiteten prioriteres. Likeså bør slamtømming prioriteres ved risiko for alvorlig forurensing. Ordinære servicebesøk og slamtømming er oppgaver vi vurderer kan nedprioriteres kortsiktig.

For offentlige avløpssystemer, kan både driftspersonell for ledningsnett og pumpestasjoner være omfattet. Det samme gjelder driftspersonell ved avløpsanlegg som behandler avløpsvannet.

Det er nok særlig ved offentlige avløpsanlegg med kjemisk og/eller biologisk rensing at det er kritisk at det er tilstrekkelig og kompetent driftspersonell til stede. Oversikt over avløpsanlegg fordelt på størrelse og renseprinsipp finnes i SSBs avløpsstatistikk.

For å opprettholde kjemisk rensing, kan det over tid være kritisk at nasjonal produksjon av fellingskjemikalier sikres. Også nøkkelpersonell hos produsenter og leverandører av slike kjemikalier eller annet kritisk utstyr eller tjenester for å opprettholde driften av offentlige avløpssystemer, kan vurderes som samfunnskritisk.