Tamrein-erstatningene ble litt redusert

Reineiere fikk erstatning for 17 802 tamrein som kan være tatt av rovvilt i reindriftsåret 2018/2019. Erstatningen er på nær 81 millioner kroner.

Publisert 11.03.2020

– Det ble både søkt om erstatning for, og erstattet, noen færre tamrein i fjor enn året før. Tallene har likevel holdt seg nokså stabile over tid, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Den største reduksjonen i erstatningsutbetalinger er i Øst-Finnmark reinbeiteområde, mens endringene i de andre reinbeiteområdene er små.

Søkte erstatning for 65 000 dyr

539 siidaandeler søkte erstatning for 65 000 tamrein tapt til fredet rovvilt. Det er Fylkesmannen som behandler søknadene.

Som tidligere år er det gaupe, jerv og kongeørn som har forårsaket de største skadene. Det ble erstattet 16 665 tamrein som tapt til disse rovdyrartene, noe som er over 3 000 færre dyr enn året før.

Erstatninger for skader forårsaket av ulv og bjørn økte, men antall tamrein tapt til disse rovdyrartene er langt lavere enn for de øvrige rovdyrene.

I alt ble det erstattet 286 rein som tapt til ulv, hvorav 250 ble erstattet i Finnmark der to ulver ble felt på skadefelling sent på høsten i 2018. 347 tamrein ble erstattet som tapt til bjørn.

Erstatningsutbetalingen var på 80,6 millioner kroner for reindriftsåret 2018/2019 mot ca. 89 millioner i 2017/2018.

Færre dokumenterte skader

Miljødirektoratets feltpersonell, Statens naturoppsyn (SNO), undersøker døde reinsdyr for om mulig å kunne slå fast om de er tatt av rovdyr. SNO kunne dokumentere at 771 tamrein ble tatt av rovdyr, noe som er 515 færre dokumenterte skader enn året før.

De dokumenterte skadene er en del av grunnlaget i erstatningsoppgjøret for å vurdere sannsynligheten for at rovdyr står bak også andre skader på tamrein. Det samme er forskning som har gitt kunnskap om hvor mye rein gaupe og jerv tar, og kunnskap om hvor det finnes rovdyr.

Det er størst reduksjon i antall rein som er dokumentert tapt til kongeørn, 179 færre enn året før. Det samme gjelder for jerv og gaupe, hvor det er dokumentert 166 færre til jerv og 109 færre til gaupe.