Har funnet DNA-spor etter binne og unger i Dividalen

Nye DNA-analyser viser at bjørnefamilien som Miljødirekoratet har lett etter i Bardu var et godt stykke utenfor kjent leveområde 17. september.

Publisert 02.10.2020

Miljødirektoratet har lett etter en bjørnefamilie i Barduområdet i Troms siden vi fikk i oppdrag å forsøke å flytte individene i august. Nye DNA-analyser av hår- og avføringsprøver sikret av Statens naturoppsyn (SNO) fastslår at binna var i Dividalen 17. september.

Dette er det første dokumenterte sporet etter binna og hennes to unger siden det ble påvist skade på sau 9. juli.

– Prøvene ble funnet innenfor forvaltningsområdet for bjørn i Dividalen, flere mil i luftlinje fra nærmest sted hvor det er kjent at binna har gjort skade på sau. Dette er et godt stykke utenfor området vi kjenner til at binna har brukt de siste årene. Det er nå for nær higang til å forsøke å radiomerke den, men vi vil forsøke å få kunnskap om hvor hun går i hi, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Utfordrende tid på året

Miljødirektoratet fikk 7. august i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å flytte en binne med to unger fra Bardu-området på grunn av skade på sau de siste årene.

Flytting nå i høst har ikke vært aktuelt, hovedsakelig på grunn av at bjørnen snart går i hi.

Statens naturoppsyn har i september forsøkt å spore opp binna med mål om å radiomerke den. Tiden på året med tett vegetasjon og manglende sporsnø har gjort oppdraget krevende.

SNO har utplassert en rekke viltkamera og hatt feltpersonell med spesialtrente sporhunder til stede i området.

Etter 20. september var det ikke lengre aktuelt å forsøke radiomerking. Brunbjørn endrer stoffskiftet inn mot higang, og ifølge veterinærfaglige råd var det ikke forsvarlig å bedøve binna etter denne datoen.

Ingen sikre observasjoner i felt

I perioden fram til 20. september har det kun vært noen få observasjoner av bjørn fra enten viltkamera, publikum eller SNO-personell i eller nært binnas kjente leveområde.

- Vi har ikke kunne knyttet noen av observasjonene til den aktuelle familiegruppen, og det har dermed ikke vært aktuelt å sette i gang forsøk på merking av binna, sier Kjørstad.

DNA-treffet vi nå har fått stammer fra en observasjon 17. september, da en av SNOs lokale rovviltkontakter observerte en binne med to unger i Dividalen etter tips fra publikum. Observasjonen ble gjort et godt stykke unna området vi kjenner til at binna bruker, og det er flere andre kjente binner her.

For å avdekke om det likevel kunne være den aktuelle binna, dro SNO samme dag til stedet og sikret en rekke avføringsprøver. Værforholdene etter 17. september gjorde det umulig med videre sporing i felt før 20. september.

Binna tilbake i oppvekstområdet sitt

30. september kom DNA-resultatene fra Rovdata som viste at skit- og hårprøvene var fra den aktuelle binna og hennes unger. I tillegg ble det samtidig funnet noe eldre avføringsprøver langs samme trasé som også ble analysert. Disse prøvene kom fra en annen binne med unge i samme område. Denne binna er mor til den aktuelle binna. Den aktuelle binna er ikke registrert i området siden hun som unge gikk i familiegruppe med sin mor her i 2013 til og med 2015.

Det er gjort ytterligere observasjon av bjørnefamilie i Dividalen etter 20. september. SNO følger opp meldinger som er mulige å stedfeste og sikrer materiale for ytterligere DNA analyser.

Alle andre DNA-spor funnet før 20. september er analysert og kommer fra andre bjørner. (se oversikt lengre ned)

– Funnet i Dividalen har gitt ny kunnskap om denne binnas områdebruk. Så tett opp mot higang vil bjørnefamiliens videre bevegelser normalt være begrenset. Vi vil være til stede i felt i ukene framover for å få mer kunnskap om områdebruken og forsøke å lokalisere stedet hvor binna går i hi. Vi ber om at alle som ser bjørn eller spor av bjørn i Dividalen med omegn melder dette til Statens naturoppsyn, sier Kjørstad.

Det videre arbeidet med oppdraget vil fremover skje i nær dialog med departementet.