Kommunene fører ikke tilsyn med utslipp av avløpsvann

Et stort flertall av kommunene følger ikke opp avløpsanlegg slik de skal og har dermed dårlig oversikt over utslippene av avløpsvann.

Publisert 01.09.2020

Det viser en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser. Aksjonen ble gjennomført av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet, i 2019.

Kontrollert om kommunen følger pliktene sine

De aller fleste avløpsanleggene i Norge med kapasitet på 50 person ekvivalenter eller mer (cirka 2370 anlegg) befinner seg i det forurensingsforskriften definerer som mindre tettbebyggelser. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse anleggene.

Det innebærer at kommunen skal ha oversikt over avløpsanlegg i kommunen og sørge for at anleggene har gyldige utslippstillatelser som blant annet setter krav til rensing. Kommunen skal også føre tilsyn med at kravene følges i praksis.

- Det er kommunens rolle som forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann fra mindre tettbebyggelser vi har kontrollert og ikke selve avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Kontrollaksjonen en omfattet ikke de drøyt 340 avløpsanleggene i store tettbebyggelser, med flere ganger så mange innbyggere. For disse anleggene er fylkesmannen forurensningsmyndighet.

De færreste kommunene følger opp som de skal

Våre tilsyn avdekket manglende oppfølging av avløpsanleggene hos nesten samtlige av de kontrollerte kommunene.

77 prosent av de kontrollerte kommunene fører ikke tilsyn med avløpsanlegg i det hele tatt eller fører tilsyn på en mangelfull måte.

70 prosent av kommunene har mangelfulle rutiner for å behandle søknader om utslippstillatelse og følge opp brudd på tillatelser.

63 prosent av kommunene kontrollerer ikke at anleggene rapporterer utslippsdata slik at vi i Norge har oversikt over utslippene fra avløp slik vi er forpliktet til.

- Kontrollaksjonen avdekker at kommunene ikke fører tilstrekkelig tilsyn og dermed ikke har oversikt over utslippene fra avløpsanleggene, sier Bjørn Bjørnstad.

Resultatene fra denne kontrollaksjonen viser så store mangler at vi må ta det opp med kommunesektoren sentralt. Miljødirektoratet og fylkesmannen vil også følge opp med ytterligere tilsyn og veiledning på dette området.