16 klimatilpasning-prosjekter får støtte

Miljødirektoratet deler ut 6,6 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å øke kunnskapen om klimatilpasning.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.04.2021

- Det er gledelig å se at kommunene ønsker å øke kunnskap om klimatilpasning. Det er mange gode søknader og søknadsbunken er større enn fjorårets, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I fjor ble det søkt om støtte for totalt 21 millioner kroner. I år har Miljødirektoratet mottatt 48 søknader for til sammen 22,6 millioner kroner.

Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.

Det er syvende år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd. 

Klimatiltak i hele Norge

Kommuner fra 8 fylker har søkt om støtte til økt kunnskap om klimatilpasning. Årets tilskuddsmidler fordeles mellom små og store kommuner i hele landet. Noen kommuner samarbeider fra ulike sider av landet fordi de har de samme utfordringene. Andre velger å samarbeide om prosjektene da de ligger inntil hverandre geografisk.

Kommunene i Dalane vannområde, Vannregion Rogaland og nettverk for klimatilpasning i Rogaland får støtte til å tilrettelegge for økt samarbeid mellom kommunene og innlemme klimatilpasningsarbeid inn i vannområdeorganiseringen.

Varierende tematikk

Tematisk omhandlet mange av søknadene overvann, flom, havnivåstigning og stormflo. Trondheim kommune får støtte til å foreta en detaljert modellering av bølgepåvirkning for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om bølgepåvirkning i kystsonen. Bodø kommune skal utvikle en digital analysemodell for klimapåvirkninger i kystsonen og visualisere denne analysen i 3D for bruk i arealplanlegging.

Det var også flere søknader knyttet til naturbaserte løsninger. Rogaland fylkeskommune får tilskudd til å gjennomføre kunnskapsoppbygging og veiledning om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i fylket. I tillegg får Norges nasjonalparkkommuner støtte til å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan møte konsekvenser av klimaendringene for ulike naturtyper både i og utenfor nasjonalparkene.