Nye krav skal hindre EE-avfall på avveier

Miljødirektoratet anbefaler nye tiltak og skjerpede krav til EE-forhandlere og kommuner for å hindre at kasserte EE-produkter havner på avveier.

Publisert 21.01.2021

I tillegg anbefaler vi tiltak som kan bidra til forsvarlig ombruk av kasserte elektriske – og elektroniske produkter (EE-avfall) og dermed sirkulær økonomi.

Anbefalingene skal forbygge miljøkriminalitet med EE-avfall

Miljødirektoratet fikk høsten 2019 i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å identifisere tiltak og aktiviteter for å stanse ulovlig eksport av elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall).

Vi sender nå våre anbefalinger til nye tiltak og krav til KLD. Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen om miljøkriminalitet fra 2020, og en del av en større tiltakspakke og samarbeid mellom ulike myndigheter for å stanse miljøkriminalitet med EE-avfall.

Våre tilsyn har avdekket at mye EE-avfall blir hentet av uvedkommende fordi de kasserte produktene mange steder ikke er oppbevart sikkert nok. Høsten 2019 avslørte Brennpunktdokumentaren "Søppelsmuglerne" hvordan EE-avfall ble eksportert ulovlig til utviklingsland, der det kan gi alvorlig skade på helse og miljø.

- Vi mener de nye tiltakene og kravene i regelverket vi nå anbefaler vil bidra sterkt til å forebygge denne typen miljøkriminalitet, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Forhandlere og kommuner får tydeligere krav om sikring der de oppbevarer EE-avfallet

Vi anbefaler at det innføres tydeligere krav i avfallsforskriften kapittel 1 om at oppbevaringen av de kasserte EE-produktene skal være slik at produktene ikke kommer på avveier. Og vi skisserer en rekke sikringstiltak som kan iverksettes for å innfri dette kravet.

Hvis produktene oppbevares ute er inngjerding og låsing, eller vakthold, inklusive kameraovervåking mulige sikringstiltak. Innendørs oppbevaring kan også være et godt alternativ.

- Det viktige er å innføre forsterkede sikringstiltak hos de forhandlerne der det forsvinner mye EE-avfall. Det er først og fremst de som er slepphendte med å sikre avfallet sitt vi vil til livs, sier Ellen Hambro.

Nytt krav om gyldig avtale for å hente EE-avfall

EE-produkter inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljø, og det er også viktig å ta vare på ressursene i avfallet.

Vi anbefaler å innføre en plikt om at alle som skal hente EE-avfall hos forhandlere og kommunale mottak/gjenvinningsstasjoner må ha en skriftlig avtale med forhandleren eller kommunen.

- Med krav om en slik gyldig avtale med forhandler, vil det være enklere for myndighetene, inkludert politi, å følge opp ulovlig aktivitet, sier Ellen Hambro.

Kravet om en skriftlig avtale gjelder ikke dersom det er et godkjent returselskap som skal hente EE-avfallet.

Det skal skiltes tydelig om at det er straffbart å hente ut EE-avfall

For de som urettmessig henter ut EE-avfall fra oppsamlingsplassene skal det ikke være noen tvil om at dette er ulovlig.

Det blir krav om tydelig skilting på oppbevaringsstedet om at EE-avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale og at overtredelse kan straffes. Slik skilting skal settes opp både hos forhandlere og kommunale mottak.

EE-produkter som ikke er ødelagte bør gå til ombruk

En god del EE-produkter som kastes, som kjøleskap, vaskemaskiner, mobiltelefoner, datamaskiner osv kan brukes om igjen, eventuelt med litt reparasjon.

- Det er et mål at produkter skal brukes om igjen og leve så lenge som mulig i en sirkulær økonomi. Vi ønsker å legge til rette for at aktører som ønsker å ombruke EE- produktene, som folk har levert, kan hente produktene direkte på mottaksstedet slik at de ikke blir ødelagt når de transporteres videre, sier Ellen Hambro.

Vi anbefaler imidlertid at det innføres egne krav til dokumentasjon fra ombruksaktører på at eventuelle produkter og komponenter som ikke kan gå til ombruk får forsvarlig avfallshåndtering.