Skrantesjuke: Har mottatt viktig rapport

En ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) blir et viktig kunnskapsgrunnlag for videre håndtering av skrantesjuke.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 26.01.2021

Se VKMs webinar hvor rapporten overleveres her

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag mottatt en rapport fra VKM om oppdatert kunnskap og vurdering av ulike tiltak knyttet til skrantesjuke. Rapporten ble bestilt etter at det i fjor høst ble påvist skrantesjuke hos en villreinbukk på Hardangervidda. 

– Denne rapporten er ett viktig bidrag til vår håndtering av sykdommen fremover. Rapporten er omfattende, og sammen med Miljødirektoratet vil vi bruke den nærmeste tiden på å gå gjennom rapporten. Videre oppfølging vil avklares i samråd med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. 

Klassisk skrantesjuke ble oppdaget på Nordfjella i 2016. Hele bestanden i Nordfjella sone 1 ble besluttet tatt ut, med mål om å utrydde sykdommen. Påvisningen på Hardangervidda er en større utfordring, blant annet fordi dette villreinområdet og bestanden som lever her er mye større. 

VKM fikk i oppdrag å vurdere tre alternative strategier: Ingen tiltak, begrense smitte og utrydde smitte. VKM har vurdert hvilke konsekvenser de tre strategiene kan ha på kort og lang sikt, både overordnede, veterinærmedisinske og økologiske. I tillegg har de vurdert effekten av ulike tiltak som kan bidra til å begrense eller utrydde skrantesjuke.  

Skrantesjuke kan få svært store konsekvenser for villrein i Norge og i neste rekke alle typer hjortedyrpopulasjoner, ikke bare i Norge, men også i Europa. 

Veien videre 

– Når Mattilsynet og Miljødirektoratet nå skal vurdere aktuelle tiltak er det en rekke forhold som må vurderes, og tiltakene må avveies mot ulike hensyn. Her må vi både ta hensyn til bestandene, smittespredning, dyrevelferd og konsekvenser for samfunnet for øvrig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

I prosessen videre ønsker Mattilsynet og Miljødirektoratet å ha god dialog med lokale interesser. Vi har allerede invitert til et nytt møte om saken.  

– Vi kommer til å ha tett dialog med lokal forvaltning og andre berørte parter framover. Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som må håndteres, samtidig som vi alle ønsker å bevare villreinen. Innspill og kunnskap fra lokal forvaltning vil bidra til bedre løsninger, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.