Laksefisket strammes inn i Nordfjord og Namsfjorden

På grunn av lite laks i elvene, stopper Miljødirektoratet laksefisket i vassdrag rundt Nordfjord og Namsfjord 14 dager tidligere enn ordinær fisketid.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.07.2021

– For å beskytte de sårbare bestandene av den viktige laksen, og for å sikre at det vil være mulig å fiske laks fra disse vassdragene også i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense årets fiske, sier Lovise Marie Vårhus, fungerende seksjonsleder i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet. 

Lakseinnsiget omtrent halvert 

Foreløpige tall fra vassdragene rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag tyder på at lakseinnsiget i år er omtrent halvert sammenlignet gjennomsnittlige innsiget i perioden 2016-2019, som er grunnlaget for dagens lakseregulering.  

Dette er basert på tall fra Norsk institutt for naturforskning, som har samlet inn blant annet fangstdata fra kilenotstasjoner og 40 laksevassdrag. 

– Situasjonen gir grunn til bekymring, og gjør at vi nå setter inn ekstraordinære tiltak, sier Vårhus. 

Miljødirektoratet fastsetter nå en midlertidig forskrift for å stramme inn laksefisket i disse områdene. I seks vassdrag i Nordfjord og fire i Namsfjorden vil enten laksefisket avsluttes tidligere enn ordinær fisketid, eller kvotene blir redusert. 

I tillegg vil den ukentlige fisketiden i sjø halveres i hele region Nordfjord og region Namsfjorden. Det innføres to dagers fiskeuke: fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. 

Forskriften gjelder fra 19. juli. 

Få laks også i Øst-Finnmark 

Også i Øst-Finnmark er innsiget av laks betydelig lavere enn gjennomsnittet for 2016-2019. Her er det for tiden stor oppvandring av pukkellaks i vassdragene, men veldig lite atlantisk laks.  

Sør-Varanger jeger- og fiskeforening har midlertidig stengt fisket i Munkelva, Klokkerelva og Karpelva  fordi det rapporteres om svært lite laks som til nå har gått opp i disse elvene. 

Siden fisket med faststående redskap i sjø i alle regioner i Øst-Finnmark slutter allerede 21. juli, vil det ha liten effekt å halvere ukentlig fisketid i disse regionene. Miljødirektoratet fastsetter derfor ingen ekstraordinære tiltak i Øst-Finnmark.