Anbefaler utfasing av ytterligere to miljøgifter

Miljødirektoratet anbefaler at to nye stoffer føres opp på den nasjonale prioritetslista med kjemikalier som skal fases ut.

Publisert 16.06.2021

Begge stoffene har alvorlige effekter og er vanskelige å bli kvitt når de havner i miljøet.

–  Det er et nasjonalt miljømål at bruk og utslipp av kjemkalier på prioritetslista, den såkalte verstinglista, skal stanses. De to nye miljøgiftene vi anbefaler inn på lista, brytes i liten grad ned i miljøet, hoper seg opp i levende organismer og kan gi langvarige, skadelige effekter i miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Funnet i dyr over hele verden, også i brystmelk

Det ene stoffet er et flammehemmende stoff, TBPH, som brukes i blant annet ulike typer plast,  i elektriske ledninger, kabler, isolasjonsmaterialer, byggematerialer, tettemidler og lim. Det brukes blant annet som et alternativ til den bromerte flammehemmeren pentaBDE, som er forbudt globalt etter initiativ fra Norge.

I EU er det registrert at bruken av TBPH ligger på mellom 100 og 1000 tonn per år. Tallene som er meldt inn til produktregisteret i Norge er lave, men disse tallene dekker ikke all bruk og ut fra funn i miljøet er det god grunn til å tro at stoffet også benyttes i stor grad her.

Stoffet er funnet hos dyr høyt oppe i næringskjeden i hele verden. I Norge er det blant annet funnet i spurvehauk og rødrev i Oslo-området og i ringsel og isbjørn på Svalbard.

Vi har også funnet det i husstøv, og det er påvist i blod hos mennesker og i morsmelk hos ammende kvinner. Det viser at vi sannsynligvis eksponeres for stoffet daglig.

Miljøgift funnet i fisk fra Oslofjorden

Den andre miljøgiften hydrogenert terfenyl, brukes i store mengder i EU/EØS-landene, og det viktigste bruksområdet er som varmeoverføringsmedium, for å regulere temperaturer i industriprosesser.  I tillegg brukes det i drivstoffprodukter og i overflatebehandling av plast, lim og harpiks.

Den registrerte bruken i EU/EØS er mellom 10 000 og 100 000 tonn per år. Stoffet er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og bli med videre opp i næringskjeden. Det er også funnet i blod i mennesker og i miljøet, blant annet i høye nivåer i fisk fra Oslofjorden og Mjøsa.

Dette stoffet er også i prosess for streng regulering i EU. Det vil da gjelde i Norge. Det er ført opp på kandidatlista under EUs kjemikalieregelverk, Reach. Det ble nylig foreslått til EUs liste over stoffer med krav til autorisasjon. Da vil det ikke være lov å bruke stoffene uten tillatelse fra EU-kommisjonen.

Jobber for internasjonale forbud

- Stoffer som står på prioritetslista er strengt regulert gjennom utslippstillatelser til industrien og til avfallsbehandling. Vi bruker også lista til å prioritere hvilke stoffer vi jobber med å få regulert bedre internasjonalt. Når vi får ny kunnskap om stoffer som oppfyller kriteriene for å stå på prioritetslista, sender vi vår anbefaling om dette til Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet vurderer hele tiden om nye stoffer skal foreslås på denne lista, sier miljødirektør Hambro.