Luftfarten reduserte klimagassutslipp med 63 prosent

Ikke uventet sto luftfarten for den klart største nedgangen i kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge i 2020.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.05.2021

De norske kvotepliktige utslippene gikk ned med 7 prosent i 2020, sammenlignet med 2019, viser den foreløpige oversikten over kvotepliktige klimagassutslipp. Utslippene ble redusert med 2 prosent fra 2018 til 2019.

- Pandemiåret i fjor ga lavere utslipp av klimagasser fra kvotepliktig sektor i Norge og EU. For at Norge skal nå klimamålet med 50 til 55 prosent utslippskutt innen 2030, er det viktig at alle bedrifter jobber for å kutte utslippene, når situasjonen etter hvert heldigvis vender tilbake til det normale, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Reduserer utslipp av klimagasser 

150 norske virksomheter rapporterer utslipp under EUs system for klimakvoter til Miljødirektoratet, inkludert fire luftfartsoperatører.

Hensikten med systemet er å redusere utslippene av klimagasser.

Stor reduksjon i klimagassutslipp fra luftfart

Luftfarten var den bransjen som hadde den største nedgangen i utslipp av klimagasser. Nedgangen på hele 63 prosent fra 2019 til 2020 utgjør mer enn halvparten av de totale reduksjonene av norske kvotepliktige utslipp.

Fire luftfartsoperatører rapporterte sine utslipp for 2020 til Miljødirektoratet. Norwegian reduserte utslippene med 71 prosent som følge av den sterkt reduserte reiseaktiviteten. SAS rapporterer til svenske miljømyndigheter.

Nedgangen i norske utslipp fra luftfarten er tilsvarende reduksjonen i resten av EU.

Klimagassreduksjon i hele EU

Foruten nedgangen i antall reisende med fly, skyldtes mye av reduksjonen av klimagasser i EU i fjor at kraftsektoren fortsetter å kutte bruk av kull, til fordel for gass og fornybar energi.

Utslippene fra kraftsektoren falt med nesten 14 prosent. Øvrig industri har også merket nedstengninger. Utslippene fra tungindustrien gikk ned med litt over 7 prosent fra 2019 til 2020 i EU totalt.

Også kutt i utslipp fra petroleumsindustrien

Klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gikk ned med 5 prosent i fjor fra året før. Petroleumsindustrien er med dette den sektoren som, etter luftfarten, hadde høyest reduksjon av utslipp av klimagasser i 2020.

De største reduksjonene skyldes vedlikehold, lengre opphold i produksjon som følge av brann og haleproduksjon ved en del eldre felt.

Utslippsnedgang i fastlandsindustrien

Jevnt over er utslippene fra de aller fleste sektorene i fastlandsindustrien redusert i 2020.

Unntaket har vært ferrolegeringsindustrien som har økt sine utslipp med 130 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det skyldes i stor grad økt produksjon hos Wacker, etter en kapasitetsutvidelse i 2019. Utslippene økte med rundt 90 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020.