Blyhagl i våtmark forbys av EU

EU-kommisjonens forbud vil føre til endringer i bruken av blyhagl i Norge.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.03.2021

EU-kommisjonen har vedtatt endringer i kjemikalieregelverket Reach om bruk av blyhagl. Endringene innebærer at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. Forbudet gjelder bruk av blyhagl både til jakt og på skytebaner.  

Som følge av den nye forordningen og våre EØS-rettslige forpliktelser, må dagens nasjonale regelverk for bruk av blyhagl endres slik at det blir som i resten av EU/EØS-området. 

Reach-regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.

I EU vil forbudet vil gjelde fra 15. februar 2023.  Vi tar sikte på at forbudet også vil gjelde i Norge fra samme dato.

Mye av dagens jakt blir berørt

Ved jakt og felling er det i Norge i dag ikke tillatt å bruke blyhagl med unntak av jakt på en rekke arter som hovedsakelig ikke lever i våtmark. For skytebaner vil det nåværende norske forbudet mot bruk av blyhagl i produktforskriften fortsatt gjelde.

Innretningen på det nye EU-forbudet er annerledes enn forbudet i Norge i dag. Forbudet går fra regulering av arter til regulering i våtmark. 

Konsekvensen av dette er at forbudet blir strengere enn dagens regulering. Definisjonen av våtmark i EU-regelverket er den samme som i Ramsar-konvensjonen (Våtmarkskonvensjonen).  

I Norge var det et totalforbud mot bruk av blyhagl fram til 2015, hvor dette ble opphevet. Basert på importtall ser det ut til at mange fortsatte å bruke blyfri ammunisjon selv om totalforbudet bleopphevet.

For mange vil endringene av regelverket derfor ikke medføre endringer i forhold til dagens praksis.

Ramsar-konvensjonen definerer våtmark som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann.

Områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann er også inkludert i definisjonen.

Store konsekvenser ved bruk av blyhagl

Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. En streng regulering av blyammunisjon er i tråd med tilgjengelig kunnskap om skadevirkningene.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa slippes det ut store mengder bly i og utenfor våtmark i EU, som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

Dette har store konsekvenser for fuglelivet. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. For en liten andefugl kan ett enkelt blyhagl være dødelig.

På høring

Norsk gjennomføring av blyhaglreguleringen sendes nå på høring. Miljødirektoratet foreslår at forordningen gjennomføres i Reach-forskriften § 1.

Nasjonal regulering i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 17 må oppheves. Vi foreslår at det i denne bestemmelsen tas inn en henvisning til blyhaglrestriksjonen i Reach-forskriften.

Miljødirektoratet foreslår å beholde forbudet i produktforskriften mot bruk av blyhagl på skytebaner.