Vil bedre vannet i Norge 

Selv om det er mye rent vann i Norge, er en fjerdedel i for dårlig tilstand, viser nye tall. Nå pågår høring av planer som skal bedre vannmiljøet.

Publisert 22.03.2021

– Vi har mye godt vann i Norge, men det er nødvendig med tiltak i svært mange vannforekomster for å oppnå tilfredsstillende tilstandsier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Store geografiske forskjeller 

– Det varierer mye både hvor god tilstanden er ulike steder i landet, og hvorfor. Grovt sett er det bedre vann i nord enn i de tett befolkede områdene i sør. Vi ser for eksempel at sur nedbør har svært negativ påvirkning på vannet i sør og deler av vest, mens vannet i den store vannregionen Innlandet og Viken påvirkes mest av urban utvikling og jordbruk, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Dette er aktuelt å gjøre 

Aktuelle tiltak for å bedre tilstanden i vann er å modernisere renseanlegg for avløpsvann, redusere landbruksforurensning, regulere bedre hvor fisk kan bevege seg, øke vannføringen i regulerte vassdrag, gjøre fysiske tiltak for å bedre livsmiljøet i elver, fjerne forurenset sjøbunn i havner og tilbakeføre forringede eller ødelagte vassdrag til sin naturlige tilstand. Mange aktører er ansvarlige for å gjennomføre tiltak, og kommunene er den største av disse. 

– Vannregionmyndighetene hos fylkeskommunene har laget utkast til nye regionale planer for hvordan vi skal oppnå bedre vannmiljø, og vi ønsker denne våren at flest mulig sier sin mening om planene som er foreslått, sier Hambro. 

– Angår oss alle 

Hun understreker at tilstanden til vannet angår oss alle.  

– Miljødirektoratet oppfordrer både privatpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og bransjer, kommuner, regionale og statlige myndigheter til å sende inn høringsuttalelse til vannregionmyndighetene i sin vannregion, sier Hambro. 

De nye planene for å bedre vannmiljøet skal gjelde i seks år fra neste år. Planene inneholder mål for hvordan vannet skal bli bedre. 

– Det har blitt foreslått nye lokale mål over hele landet for å bedre vannets tilstand. Disse målene er det viktig at alle berørte parter sier sin mening om, fordi alle som planlegger aktiviteter som berører vann vil få en plikt til å ta hensyn til målene, sier Hambro.  

Slik kan du delta 

 31. mai er frist for å si sin mening om de nye planene i alle vannregioner, unntatt Agder (17. juni), Trøndelag og Vestland (begge 30. juni).

Det blir en rekke lokale møter og aktiviteter rundt om i landet nå i vår

For å høre mer om planene og hvor langt vi har kommet for å forbedre og beskytte vannmiljøet vårtkan du også delta på: 

Konferansen er digital, og åpen for alle