Svalbard: Endringer i miljøregelverket på høring

Med raske klimaendringer og vekst i turismen, er dagens miljøregelverk ikke tilstrekkelig for å ivareta sårbar natur og kulturminner på Svalbard.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.09.2021

De raske klimaendringene har gjort Svalbards natur mer sårbar. Samtidig har turismen og ferdselen økt kraftig, både i og utenfor verneområdene. Dette har allerede satt tydelige spor mange steder på Svalbard.

Antall registrerte ilandstigninger økte fra 29 600 i 1996 til 124 000 i 2019. Ilandstigning i turistvirksomhet er i dag lite regulert og kan i stor grad finne sted overalt på øygruppen. Både klimaendringene og veksten i turismen forventes å fortsette.

På denne bakgrunn besluttet regjeringen i 2019 å utrede nye tiltak for å begrense den samlede miljøpåvirkningen fra turisme og annen ferdsel på Svalbard. Miljødirektoratet fikk deretter i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å utarbeide forslag til endringer i miljøregelverket på Svalbard, og sende dette på høring. Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og Sysselmesteren har gitt faglige råd og deltatt i arbeidet. Det er også innhentet innspill fra lokale aktører.

Regulerer hvor turister kan settes i land

Forslaget omfatter blant annet nye regler for hvor turister kan settes i land i flere av verneområdene på Svalbard. For turistvirksomhet foreslås det at ilandstigning i disse verneområdene kun skal være tillatt på 42 utvalgte lokaliteter. Det foreslås også at den grensen på 200 passasjerer som i dag gjelder for skip som seiler i verneområdene på øst-Svalbard skal gjelde i alle verneområdene på Svalbard.

– Ved i større grad å regulere hvor turister kan settes i land i verneområdene, skjermer vi mer av naturen mot forstyrrelser og slitasje fra ferdsel. Vi foreslår et tydeligere skille mellom organisert turisme og fastboende/individuelt tilreisende. Skillet mellom verneområder og områder uten særskilt vern blir også tydeligere. Samtidig kan reiselivet fortsatt benytte store områder over hele Svalbard, deriblant de lokalitetene som har vært mest brukt frem til i dag, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forslaget omfatter også blant annet:

  • Skjerping av forbudet mot å oppsøke isbjørn og et krav om å holde en avstand på minst 500 meter.
  • Forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på utvalgte fjorder av hensyn til ringsel og isbjørn.
  • Fartsgrense i sjø på 5 knop i et område 500 meter fra utvalgte fuglefjell i hekketiden
  • Forbud mot bruk av droner i verneområdene og nært fuglefjell i hekketiden.

– Dagens regelverk er ikke innrettet for den økte turismen vi har sett på Svalbard. Når reiselivet igjen vokser etter pandemien er det viktig å ha på plass reguleringer som er egnet til å beskytte det stadig mer sårbare arktiske miljøet, sier Hambro.

Det er lagt vekt på at de foreslåtte endringene i regelverket ikke skal hindre reiselivet fra å vokse tilbake til det omfanget virksomheten hadde de siste årene før pandemien, eller svekke reiselivet som grunnlag for samfunnet i Longyearbyen.

– Det legges derfor ikke begrensninger på hvor mange som kan besøke Svalbard eller hvor mange båter som kan frakte ut turister per sesong, sier Hambro.

Høring

Fristen for høringsinnspill er 3. februar 2022. En høringsfrist på 5 måneder er satt for å sikre at høringspartene har mulighet for en grundig gjennomgang av forslagene og for å legge til rette for nyttige innspill.

Det vil bli avholdt et høringsmøte i Longyearbyen i uke 46, såfremt smittevernhensyn tillater det, hvor det blir anledning til å stille spørsmål. Vi møter også gjerne høringsinstanser som ønsker det.

Sysselmesteren vil oppsummere høringen etter at høringsfristen er utløpt og Miljødirektoratet vil på bakgrunn av denne sende sin endelige anbefaling til Klima- og miljødepartementet.

Faktaboks: Miljøhensyn veier tyngre på Svalbard

  • På Svalbard er det et lovfestet mål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora fauna og kulturminner.
  • Det er slått fast at miljøhensyn skal veie tyngst ved konflikt med andre interesser.
  • Miljømålene og miljøregelverket danner derfor en viktig ramme for all virksomhet på Svalbard, enten det er snakk om norske aktører eller aktører fra andre land som er parter til svalbardtraktaten.
Les mer