Elektriske hurtigbåter får nye 40 millioner kroner

Vestland, Troms og Finnmark, Rogaland og Trøndelag får 40 millioner kroner for å kutte klimagassutslipp og omstilling til hurtigbåter uten utslipp.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.04.2022

– Skipsfart og martim sektor er viktig for norsk økonomi i overgangen til det grønne skiftet. Denne tildelingen viser at vi er klare for at hurtigbåtene kan gå gjennom samme nullutslippsreisen som har skjedd i fergesektoren de siste årene. Dette vil være et viktig bidrag for å nå målet om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart innen 2030, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Stort engasjement for hurtigbåter uten utslipp

Rundt 80 hurtigbåter er en del av kollektivtrafikken i fylkeskommunene. De er viktige for transportsystemet langs kysten, men er også energikrevende.

Hurtigbåter bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med andre transportformer.

– Norge må redusere utslipp av klimagasser i alle sektorer på land og sjø for å nå klimamålene. Det er flott å se stort engasjement for å få hurtigbåter uten utslipp. Hurtigbåtprogrammet gir viktig drahjelp i fylkenes arbeid, sier avdelingsdirektør Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.

Viktig drahjelp mot hurtigbåt-utslipp

Potensialet for utslippskutt for hurtigbåter ble estimert til rundt en halv million tonn CO2 fram mot 2030, i rapporten Klimakur 2030.

For å få til utslippsreduksjonene er Norge avhengig både av politisk ambisjon, finansiering og teknologisk utvikling.

– Elektrifisering av hurtigbåt krev høge investeringar, men den statlege støtta reduserer fylkeskommunen sin meirkostnad. Dette gjer oss i stand til å kutte klimagassutslepp, gjere kollektivtransporten til eit enno meir berekraftig reisealternativ, og ikkje minst, framskunde det grøne skiftet i maritim næring, seier Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland.

Miljødirektoratet støtter fire søknader med til sammen 40 millioner kroner

Vestland: Elektrifisering av bybåtrutene

  • Får 17 millioner kroner til å dekke merkostnader til elektriske hurtigbåter på Askøyruta og Nordhordlandsruta.
  • Samlet sett er utslippsreduksjon beregnet til om lag 2650 tonn CO2 per år.

Rogaland: Elektrifisering av hurtigbåt i Hommersåksambandet

  • Får 13 millioner kroner til å dekke merkostnader til elektrisk hurtigbåt på Hommersåksambandet ved Stavanger.
  • Utslippsreduksjon på om lag 1000 tonn CO2 per år.
  • Båten skal gå sammen med en annen hurtigbåt som er støttet av EUs program Horizon 2020. Infrastruktur for lading er allerede støttet av Enova.

Troms og Finnmark: Elektrifisering av hurtigbåt Tromsø-Harstad

  • Får 300 000 kroner til et forprosjekt og mulighetsstudie for å utrede et innovativt batteribyttekonsept mellom Tromsø og Harstad.
  • Får avslag på støtte til merkostnader for infrastruktur til tiltaket nå, fordi vi mener det er riktig med en studie først på dette innovative konseptet.
  • Sambandet har omtrent 8000 tonn CO2-utslipp per år.

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark: Toppfinansiering av Framtidens hurtigbåt

  • Får 9,7 millioner kroner for å utvikle flere konsepter som kan muliggjøre nullutslipp i større grad på flere samband.
  • Prosjektet Framtidens hurtigbåt fikk tilskudd på 56 millioner kroner i 2020, som er et felles prosjekt mellom Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark.

Hurtigbåtprogram for utslippskutt

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til lavutslippssamfunnet.

Hurtigbåtprogrammet under Klimasats har vært viktig for å utvikle hurtigbåter uten utslipp. Det gjenstår fortsatt en del teknologiutvikling og læring, og omstillingen har en merkostnad.

Dersom alle prosjektene som er støttet av Hurtigbåtprogrammet gjennomføres som planlagt, vil totalt over 12 000 tonn CO2 kuttes hvert år de neste 10-15 årene. Dette tilsvarer rundt 6000 fossile personbiler.

En tredel av tildelingen gått til utvikling av ny teknologi som kan gjøre nullutslipp mulig også på de mer krevende strekningene.

– Vi gler oss over at Bergen og Vestland er blitt eit midtpunkt for utsleppsfri transport. Bybåtrutene er dei lågthengande fruktene innan hurtigbåt, sidan korte avstandar og hyppig overfart krev mindre batteri med høg utnytting, seier fylkesordfører Jon Askeland i Vestland.