Verdikjedene for mat truet av klimaendringer

Klimaendringer kombinert med andre hendelser kan i ekstreme tilfeller kreve matrasjonering, også i Norge, sier ny rapport laget for Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.08.2022

Rapporten som ble publisert 25. august, handler om hvordan klimaendringer kan påvirke verdikjedene i matsystemet nasjonalt og globalt. Den er laget av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Vista Analyse og Ruralis for Miljødirektoratet.

– Rapporten viser at klimaendringer kan få store effekter i alle deler av en verdikjede. Verdikjeder strekker seg på tvers av landegrenser, og det som skjer i andre land vil ha stor betydning for Norge. Rapporten understreker også hvor viktig det er at vi både kutter klimagassutslipp og samtidig ruster oss mot klimaendringene som kommer, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tilpasningsdyktig norsk matsystem

Rapporten konkluderer med at Norge i utgangspunktet har et robust matsystem med stor evne til å tilpasse seg endringer i internasjonale forhold og nasjonale avlinger. Likevel skriver forfatterne at vi må forvente at det norske matsystemet kan bli satt på alvorlige prøver.

Analysen viser at kapasiteten hos tilsynsmyndigheter og andre matinstitusjoner, matsikkerhet, helse for sosiale grupper med liten kjøpekraft, samt forbrukertillit, er blant de mest sårbare områdene i det norske matsystemet.

Mindre avlinger og dårligere kvalitet

Rapporten sier også at klimaendringene vil skade produksjonen av mat, både på land og i havet. I Norge vil ekstremvær som regn og tørke, hetebølger, varmere hav, skadedyr og sykdommer gjøre det vanskeligere å produsere mat.

Globalt kan klimaendringene gi mindre avlinger og dårligere kvalitet i jordbruket. Dette vil påvirke Norge fordi vi importerer mye mat, fôr og andre råvarer til matproduksjon.

Når flere problemer oppstår samtidig

Ifølge rapporten kan store svingninger i global matvareproduksjon utfordre matsikkerheten for deler av den norske befolkningen.

I ekstreme tilfeller, med sammenfall av alvorlig klimarelatert svikt i matproduksjon og andre hendelser som politiske kriser, problemer med logistikk og handelsrestriksjoner, kan det ikke utelukkes at det vil oppstå behov for rasjonering av knappe matressurser, også i Norge.

Påvirker gjennom hele verdikjeden

Et sentralt tema i rapporten er at klimaendringer vil påvirke hele verdikjeder i matsystemet – fra produksjon til næringsmiddelindustri, transport, salgsledd og konsum.

I tillegg til å skade matproduksjonen direkte og gi dårligere tilgang på råvarer, kan klimahendelser også skade lagerbeholdninger, transportsystemer og annen infrastruktur.

Det kan være elver som tørker ut og gjør det umulig å frakte mat eller råvarer langs vannveiene, eller flom som ødelegger jordbruksarealer og veier.

Rapporten ser også på også hvordan ulike klimahendelser som oppstår samtidig kan påvirke matsikkerhet, og hvordan klimahendelser kan virke sammen med andre type hendelser som langvarig strømbrudd eller et cyberangrep.

Bedre kunnskap om sammenhenger      

Miljødirektoratet koordinerer det nasjonale arbeidet med klimatilpasning i Norge, på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet har dermed ansvar for å bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget om klimaendringene og hvilke konsekvenser endringene har for natur og samfunn i Norge, og gjøre kunnskapen tilgjengelig for andre.

Med denne rapporten får forvaltning, næringsliv og andre mer kunnskap om klimarisiko i verdikjeder, og økt innsikt i hvordan klimaendringer kan virke sammen med andre hendelser.

Les hele rapporten eller sammendraget her