Nye kommuner kan få støtte for å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilsagn om støtte av Miljødirektoratet til kommunedelplaner for naturmangfold. Nå er det åpnet for å søke støtte for 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.12.2022

– Problemstillingene som diskuteres på naturtoppmøtet i Montreal viser at det er viktigere enn noen gang å bevare viktige naturområder, og her spiller kommunene en nøkkelrolle gjennom arealforvaltningen. Det er derfor veldig positivt og viktig at kommunene ser verdien av å utvikle egne kommunedelplaner for å kartlegge og ivareta naturmangfoldet lokalt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier. En slik plan gir større forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere, og er samtidig et godt redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs.

Mange kommuner mangler oversikt over naturverdiene

Tilskuddsordningen til kommunedelplan for naturmangfold er for kommuner som ønsker mer kunnskap om naturmangfoldet lokalt. Det er Miljødirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Fra pilotprosjektet startet i 2016 har nå nesten 70 kommuner fått støtte til et slikt planarbeid. Og over nyttår kan flere kommuner søke om tilskudd, søknadsfrist vil være 1. februar.

Hver enkelt kommune står fritt til å avgjøre hva som er gode tiltak ut fra de lokale forutsetningene som finnes i kommunen. Erfaringsmessig dreier de viktigste oppfølgende tiltakene seg om arealplanlegging, videre kartlegging, skjøtsel, restaurering, og informasjon om lokalt naturmangfold.

– Vi står nå i en klima- og naturkrise, og her kan kommunene bidra til å gjøre en enorm forskjell ved å forvalte arealene sine klokt. For å få til dette er det også avgjørende at kommunene vet hvor de viktige naturverdiene befinner seg, sier Hambro.

Disse kommunene har fått tilskudd til sitt planarbeid i 2022

Kommuner

Fylke

Lindesnes

Agder

Vang

Innlandet

Ulstein

Møre og Romsdal

Vestnes

Møre og Romsdal

Utsira

Rogaland

Time

Rogaland

Hitra

Trøndelag

Overhalla

Trøndelag

Hjartdal

Vestfold og Telemark

Larvik

Vestfold og Telemark

Austrheim

Vestland

Osterøy

Vestland

Lærdal

Vestland

Bærum

Viken

Regional plan for

Marker, Halden, Aremark og Aurskog-Høland

Viken

Indre Østfold

Viken

Lillestrøm

Viken

Naturmangfold som klimaløsning

Det er beregnet at rundt 50km² ubebygde områder bygges ned årlig. Det tilsvarer områder på størrelse med 7000 fotballbaner. Naturområdene inkluderer viktige ressurser som forsvinner, og arter mister verdifulle leveområder. Samtidig fører nedbyggingen til store utslipp og mulighetene for fremtidig karbonlagring bli sterkt redusert.

– Naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer ivaretas gjennom godt bevarte og fungerende naturområder, dette er den siste rapporten fra klimapanelet tydelig på. Klimaendringene vi står overfor forsterker betydningen av å gjøre gode prioriteringer lokalt, sier Hambro.

I en kommunedelplan for naturmangfold er det derfor naturlig å se etter vinn-vinn-løsninger, altså områder og forekomster som har verdi både for naturmangfold, friluftsliv og klimatilpasning.

Et eksempel er åpne bekkeløp med tilhørende kantvegetasjon. Disse områdene er viktige leveområder for mange arter, de er viktige for å hindre flom, og de er ofte egnede steder for å legge turstier for tilrettelagt friluftsliv.

Erfaringer fra kommuner som har mottatt tilskudd

Kommunene som var med på pilotprosjektet om slike kommunedelplaner i 2016, var fornøyde med at de hadde fått mer tilgjengelig og systematisert kunnskap om naturmangfoldet i sin kommune, viser evalueringen av prosjektet.

Både ansatte i kommunen og kommunepolitikere fikk økt kompetanse om naturmangfold, utfordringer og aktuelle tiltak som kan gjøres. Mange av innbyggerne i de aktuelle kommunene fikk også bedre kjennskap til naturverdier i nærmiljøet i løpet av planprosessen og mange fikk øynene opp for det rike naturmangfoldet som for eksempel finnes i byene.

Kommunene som har mottatt tilskuddsordningen sier at de kan bruke kommunedelplanen i sitt videre arbeid med å ivareta naturverdier, og at planen har gjort det lettere å prioritere innsatsen, og å jobbe målrettet for å ta vare på verdifull natur.