Styrker samarbeid om jerv i Norge, Sverige og Finland

Norske, svenske og finske miljømyndigheter styrker samarbeidet om rovdyr med en ny avtale om forvaltning av jerv.

Publisert 14.12.2022

Miljødirektoratet i Norge, Naturvårdsverket i Sverige og Jord- og Skogbruksministeriet i Finland har undertegnet en ny avtale som styrker samarbeidet om overvåkingen og forvaltningen av den fennoskandiske jervebestanden.

Avtalen er et rammedokument som beskriver et omforent grunnlag for å iverksette tiltak, for eksempel kunnskapsinnhenting, samordning av overvåkingsmetoder og grep for å redusere konflikter. Rammedokumentet er i tråd med gjeldende norsk regelverk og de politisk vedtatte målene for forvaltning av jerv.

Se avtalen her:

Viktig for samarbeidet

Dette er det andre rammedokumentet om samarbeid om rovdyr som er undertegnet av de tre myndighetene. Det første gjaldt den fennoskandiske ulvebestanden.

– Rammedokumentet for en felles ulveforvaltning som ble besluttet i 2020 har vært viktig for samarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland om ulv. En tilsvarende avtale for jerv vil gi et godt grunnlag for å se også jervebestanden i en større sammenheng, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vil gi et felles perspektiv

Den nye avtalen er en måte for Norge, Sverige og Finland å etablere et felles perspektiv på utfordringene for jervepopulasjonene i Fennoskandia. De foreslåtte tiltakene er i samsvar med internasjonale konvensjoner som regulerer forvaltningen av jerv.

Samarbeidet mellom landene vil blant annet ta sikte på å harmonisere metodene for å overvåke jerv og å dele data.

Målet er å forbedre jervebestandens muligheter for å overleve på lang sikt gjennom å sikre en tilstrekkelig sammenheng mellom de ulike delbestandene i de tre landene. Samtidig er det et mål å holde konflikten med beitenæringen så lav som mulig.

Utveksling av informasjon, forvaltningstiltak og god praksis er avgjørende for å nå målene, og alle tre landene er innstilt på å arbeide i felleskap framover.

Les mer om status for jerv i Norge på Miljøstaus: