Myr: 63 km grøfter tettet i 2021

25 grøftede myrområder i Innlandet, Oslo og Viken, Trøndelag og Vestfold og Telemark fylke ble restaurert i 2021. Nå står nye områder for tur.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.02.2022

– Vi har fått umiddelbar respons fra naturen flere steder etter restaurering, og vi ser at våtmarksfugler og insekter vender tilbake til de våte områdene. I tillegg vet vi at karbonlageret i torva er sikret, og at myra på sikt kan lagre enda mer karbon, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

2. februar er verdens våtmarksdag som markerer at den globale avtalen om å ta vare på viktige våtmarksområder, Ramsarkonvensjonen, ble undertegnet.

Restaurering av våtmark er høyt oppe på agendaen, og konvensjonen oppfordrer medlemslandene til å restaurere sine forringede våtmarker.

I 2021 ble 25 myrområder i Norge restaurert. Myrene restaureres ved å tette igjen gamle grøfter som hadde til hensikt å drenere bort vannet fra myra. Grøftene tettes ved å bygge demninger av torvmasser som holder på vannet.

Til sammen har over 63 000 meter med grøfter blitt fylt igjen med over 3300 demninger i 2021. Det er kyndige entreprenører i gravemaskin som utfører jobben.

41 millioner til restaurering i 2022

Også i 2022 vil det være høyt trykk på å restaurere enda mer myr, både i og utenfor verneområder.

Stortinget har for 2022 bevilget i overkant av 41 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark, i tillegg til enkelte andre naturtyper på land.

Statsforvalterne har meldt inn behov for mer midler til restaurering enn noen gang tidligere.

SNO har også i 2022 styrket kapasiteten for å kunne planlegge og følge opp restaureringen i felt i samarbeid med Statsforvalteren og entreprenørene som gjennomfører arbeidet i myra.

Verdens mest truede økosystem

Myrarealet i Norge er gjennom de siste 100 årene kraftig redusert på grunn oppdyrking og nedbygging og tilstanden for gjenværende myrareal er i mange tilfeller forringet.

Også internasjonalt blir våtmarker ødelagt i et alarmerende tempo. Spesialrapporten om verdens gjenværende våtmarker fra 2021, Global Wetland Outlook: Special Edition 2021, viser at våtmarker er vårt mest truede økosystem.

Våtmarker forsvinner tre ganger raskere enn skogene, og en fjerdedel av verdens våtmarksavhengige arter er i ferd med å bli utryddet.

Fem våtmarkssentre reautorisert

Vi har seks besøkssentre for våtmark som er autoriserte av Miljødirektoratet: Lista, Jæren, Ilene (Tønsberg), Oslo, Nordre Øyeren og Ørland. Fem av våtmarkssentrene ble i høst reautorisert for perioden 2022-2027.

Besøkssentrene for våtmark formidler kunnskap om det biologiske mangfoldet i våtmarkene og hvilken betydning de har både lokalt og nasjonalt. En viktig del av dette er å formidle kunnskap om forvaltning av våtmark, vern av våtmarksområder generelt og Ramsarområder spesielt. Det gjør de gjennom blant annet utstillinger, guidede turer for besøkende og undervisningsopplegg for barnehager og skoler.

Flere våtmarksentre er også involvert i restaurering av myr og annen våtmark.Et eksempel er Besøkssenter våtmark Ørland, som i samarbeid med statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet/SNO restaurerer Stamselvmyra og Vassmyra i Ørland kommune.