Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.07.2022

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) i juli hvert år en foreløpig vurdering av innsiget av laks til Norge. Den er basert på tellinger av  laks som vandrer opp i elvene og fangst fra laksefiske i elv og sjø. Dersom vurderingen tilsier at det ligger an til å bli en svikt i innsiget med 50 prosent eller lavere i en region, kan det innføres begrensninger i fisket midt i sesongen. Årets tall sammenlignes med gjennomsnittstall for 2016-2019, som er de årene som ligger til grunn for gjeldende fiskeregler.

- Vi følger tett med på hvordan det står til med villaksen. Målet er å sikre nok gytefisk i elvene til høsten. Basert på årets vurdering, innfører Miljødirektoratet ingen ekstraordinære regionale begrensninger i laksefisket i sesongen i 2022, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Fra og med Rogaland til og med Trøndelag tyder tallene på at innsiget kan bli på nivå med eller noe større enn gjennomsnittet i perioden 2016-2019. På Sørlandet varierer fangstene mye mellom elver. I Nordland og Troms og Finnmark ser innsiget stort sett til å være lavere enn gjennomsnittet for perioden 2016-2019.

- Selv om det så langt ikke er registrert svikt i innsiget som tilsier at det behov for ytterligere restriksjoner i fisket for hele regioner, er det for mange laksevassdrag krav om å foreta egne midtsesongevalueringer. Miljødirektoratet forutsetter at disse gjennomføres, og følges opp med de forhåndsavtalte tiltakene der det er behov, sier Bierach.

I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. I Norge har vi omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den. Den norske forvaltningen av villaks bygger på internasjonale forvaltningsprinsipper som er utarbeidet under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, NASCO.