Mange butikker sikrer ikke EE-avfallet godt nok

En av tre forhandlere gjør ikke nok for å hindre at EE-avfall forsvinner fra mottaksstasjoner i butikkene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.06.2022

Flere nettforhandlere tilbyr ikke å returnere EE-avfall gratis ved salg. Det viser en landsomfattende tilsynsaksjon som Miljødirektoratet har gjennomført.

Tilsynsaksjonen hos 72 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) var rettet mot både nettbutikker og fysiske butikker for å kontrollere om de har gode nok systemer for å ta imot EE-avfall og sikre at de blir trygt oppbevart der. 

Både fysiske butikker og nettbutikker plikter å ta imot EE-avfallet fra forbrukerne. Det er viktig at forhandlerne sørger for at EE-avfallet håndteres og sikres slik at det ikke kan hentes ut av uvedkommende og risikerer å havne på avveier og forurense miljøet.

- Det er godt dokumentert at EE-avfall som ikke er godt nok sikret, ofte hentes av uvedkommende og eksporteres ulovlig ut av landet, til land der det ikke får forsvarlig håndtering.  Mye av EE-avfallet kan brukes om igjen eller materialgjenvinnes i Norge og inngå i en sirkulær økonomi, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nettbutikker plikter også å ta imot avfallet

Tilsynet hos nettforhandlere viste at flere av disse ikke tilbyr å ta imot EE-avfall ved salg, og kun et fåtall av dem tilbyr gratis retur av avfallet ved kjøp av småelektronikk. Videre viste tilsynene at mange av nettforhandlerne ikke informerer kundene godt nok om at de kan returnere EE-avfall gratis.

Nettforhandler kan ta seg betalt for frakt av større enheter EE-avfall, men de skal tilby gratis returtjeneste av småelektronikk.

En fjerdedel av forhandlerne håndterte og oppbevarte ikke EE-avfall med sensitive data på en tilfredsstillende måte. Det er spesielt viktig at EE-avfall med sensitive data (for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner eller andre lagringsmedier) oppbevares på en sikker måte slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen butikker døgnbemannet kameraovervåking av området der avfallet lagres, og mottaksstasjoner hvor det blir låst inn. Dette er eksempler på tiltak som kan være med på å forhindre ulovlige uttak. 

Noe bedre enn ved tidligere aksjoner

Miljødirektoratet har siden 2008 hatt flere tilsynsaksjoner rettet mot forhandlere av EE-produkter for å forebygge og stanse ulovlig eksport av EE-avfall. Denne siste aksjonen i 2021 viser at bransjen har blitt noe bedre til å følge regelverket, men det er fortsatt flere som ikke etterlever reglene.

I det siste tilsynet kontrollerte vi om forhandlerne: 

  • tar imot EE-avfall fra forbrukere
  • sikrer at EE-avfall som er mottatt, sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted som ikke medfører fare forurensning 
  • har tiltak som forhindrer uvedkommende i å hente ut EE-avfall
  • informerer kundene om at de tar imot EE-avfall  

Miljømyndighetene fortsetter å følge opp bransjen

Virksomhetene plikter å følge regelverket og rette opp mangler som vi har påpekt. Miljømyndighetene følger opp at mangler rettes, og vi vil fortsette å kontrollere at EE-forhandlere.