Flere hundre nye insekter oppdaget i Norge

Ny DNA-metodikk har revolusjonert insektovervåkingen i Norge. Over 400 arter som ikke tidligere er registrert i Norge er oppdaget.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 28.03.2022

– At vi finner flere hundre nye arter er et tegn på at vi har store kunnskapshull om insekter som vi nå får tettet.Denne satsningen på overvåking og ny teknologi vil etter hvert gi oss mye bedre kunnskap om forekomst, utbredelse og tilstanden til insektene i Norge, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Artsbestemmer tusenvis av arter

Det er forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har ansvaret for overvåkingsprogrammet. De har også tatt i bruk og videreutviklet en metode som gjør det mulig å artsbestemme tusenvis av arter raskt ved hjelp av DNA-analyse.

Metodikken brukes på insekter som er samlet inn ved hjelp av insektfeller. Referanselistene insektovervåkingen bruker for å sette navn på DNA-kopiene, slik som Norbol, er under kontinuerlig forbedring.  Derfor er ikke tallet på «nye» arter helt nøyaktig. 

 

Har funnet 16.000 arter 

Det er så langt funnet minst 16.000 arter på to sesonger. Til sammenligning er 19500 insektarter registrert med forekomst i Artsdatabanken, så det er sannsynlig at overvåkingen vil tilføye mange nye arter for Norge på sikt. 

Allerede er 400 arter som ikke tidligere er funnet i Norgeregistrert. 167 av disse artene er heller ikke registrert i noen av nabolandene våre, og det bør vurderes om disse er naturlig forekommende i Norge eller om de er fremmede arter. Overvåkingen har dessuten påvist 110 rødlistede arter og det er funnet rødlistearter i alle lokaliteter som overvåkes.  

– Insekter spiller en avgjørende rolle i økosystemene. Internasjonalt har vi sett flere alvorlige rapporter om nedgang blant insekter, og FNs Naturpanel er bekymret for utviklingen. Den nye teknologien kan gi oss mer kunnskap om insektenes utvikling i Norge, slik at vi bedre kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta insektene, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Miljødirektoratet har ansvaret for oppfølgingen av regjeringens nasjonale pollinatorstrategi. Les mer her:

Et kvantesprang for insektovervåkingen 

Insektovervåkingen startet opp i 2020 og ble i 2021 utvidet til 30 steder på Østlandet og i Trøndelag i åpent lavland og skog. Fellene sto ute fra juni til oktober, og ble tømt med to ukers intervall. 

Med den nye metodikken er det mulig å undersøke den genetiske variasjonen innen hver art. Det betyr at vil kunne følge med på eventuelle endringer i genetisk mangfold som kan komme av for eksempel klimaendringer eller arealendringer.  

– Tradisjonell identifisering av arter tar lang tid og krever bruk av internasjonal ekspertise, og med datamengdene vi ser fra denne insektovervåkingen ville ikke den typen identifiseringvært mulig.Den nye metodikken som er utviklet gjennom overvåkingsprogrammet kan prosessere store datamengder og vil gi oss viktig kunnskap om den økologiske tilstanden ute i naturen, sier Hambro.