Produsenter får større ansvar for produktene som avfall

Vi foreslår å skjerpe ansvaret til produsenter slik at de må ta større ansvar for produktene etter de blir avfall. Målet er mer sirkulære produkter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.11.2022

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) går Miljødirektoratet gjennom produsentansvarsordningene i Norge og foreslår endringer for å gjøre dagens og framtidens ordninger mer effektive, robuste og tilpasset en sirkulær økonomi.

Forurenser betaler

Produsentansvar innebærer at kostnaden for avfallshåndtering inkluderes i prisen på produktet. Dette er i samsvar med prinsippet om forurenser skal betale.

Ordningen gir produsenten insentiver til å redusere denne kostnaden ved å lage produkter som er mer holdbare og lette å ombruke og materialgjenvinne.

– Det er viktig at produsenter har ansvar for produktene sine også når de har blitt avfall. Det bidrar til innsamling og dermed forsvarlig håndtering, mindre forsøpling og miljøgifter i naturen. I tillegg må vi utnytte kasserte produkter mye bedre enn i dag, for eksempel ved å bruke dem om igjen eller materialgjenvinne dem til nye produkter. Produsentansvaret skal gjøre økonomien mer sirkulær, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi anbefaler to nye ordninger 

I dag har vi utvidet produsentansvar for elektrisk og elektronisk avfall, kasserte kjøretøy, dekk, batterier, emballasje, inkludert drikke­vare­emballasje, og isolerglassruter som inneholder PCB.

Vi anbefaler endringer i regelverket for de eksisterende ordningene.

I tillegg anbefaler vi at det etableres produsentansvar for plastavfall fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske og en ordning der produsentene får ansvar for å dekke kostnader for avfallshåndtering og opprydding av forsøpling fra engangs plastprodukter i det offentlige rom. 

Produsentansvaret skal også tilpasses nye krav til utvidet produsentansvar i EUs reviderte rammedirektivet om avfall (2008/98/EC) og direktiv om plastprodukter (EU 2019/904).

En grunnmodell for alle produsentansvarsordningene i Norge

Hovedgrepet vi foreslår er å etablere en felles modell for produsentansvarsordninger.

Denne grunnmodellen er tenkt som et hjelpemiddel og en sjekkliste for å videreutvikle eksisterende ordninger og utforme nye. 

Produsenten får ansvaret

I modellen får produsenten ansvaret for produktet også etter at det har blitt avfall. Vi anbefaler at produsentene får ansvar og plikt til å samle inn kasserte produkter og sørge for at de oppfyller målene for ombruk eller materialgjenvinning, og at avfall går til forsvarlig avfallsbehandling. Dette må de også rapportere på.

Produsentene skal i de fleste tilfeller ivareta pliktene sine ved å være medlem og betale vederlag til et godkjent returselskap som oppfyller forpliktelsene på produsentenes vegne. I noen tilfeller kan produsentene oppfylle alle pliktene på egenhånd, etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

Produsentene må designe produktene for materialgjenvinning

For å stimulere til sirkulær økonomi anbefaler vi at vederlagene produsentene betaler til returselskapene i større grad bør differensieres.

Produkter som er lett å bruke om igjen og materialgjenvinne bør få lavere vederlag enn komplekse produkter som er vanskelig å håndtere som avfall.

Produsentene skal dekke nødvendige kostnader

I tråd med prinsippene for produsentansvar skal produsentene dekke nødvendige kostnader for innsamling, sortering og behandling av avfallet for de produktene de setter på markedet.

Dette gjelder også dersom andre aktører, for eksempel kommunen, gjør denne jobben.

Skal sikre innsamling over hele landet

Det er viktig å sikre at produkter og avfall blir samlet inn over hele landet og ikke bare der det koster minst. Det stilles krav til produsentene om at de skal dekke innsamlingen i de geografiske områdene der produktene er solgt, ofte innebærer dette innsamling i hele landet, og at returselskapet ikke skal ta ut fortjeneste.

Returselskap skal ikke betale utbytte

Miljødirektoratet anbefaler å opprettholde dagens modell med krav til godkjenning av returselskap.

I tillegg foreslår vi å stille krav til at disse ikke kan betale utbytte til sine eiere.

Tiltak mot gratispassasjerer

Produsenter som ikke deltar i en produsentansvarsordning er en trussel mot velfungerende ordninger. For å motvirke dette anbefaler vi at det etableres et produsentregister som produsenter og returselskap rapporter inn til. På den måten kan vi identifisere gratispassasjerer.

– Målet med returordningen er å forebygge og redusere miljøproblemer og utnytte resurser bedre. Når produsenter er gratispassasjerer blir det dyrere for de som gjør sin plikt og deltar i systemet, sier miljødirektør Ellen Hambro

Miljødirektoratet vil også vurdere å innføre overtredelsesgebyr for produsenter som ikke ivaretar sine plikter.

Vi anbefaler produsentansvar for utstyr i plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske

Fiskeutstyr på avveier er et stort miljøproblem. Det kan føre til spøkelsesfiske, i tillegg til spredning av plast og nedbrytning av plast til mikroplast. Bortimot halvparten av avfallet som havner på norske strender stammer fra fiskeri og oppdrett.

Vi anbefaler at det etableres en ny produsent­ansvarsordning, etter grunnmodellen, for utstyr som inneholder plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske. Det er viktig at produsentene av denne type utstyr forbereder seg på det kommende regelverket.

Vi anbefaler produsentansvar for enkelte engangsprodukter i plast

Etter EUs direktiv om plastprodukter skal vi innføre produsentansvar for enkelte typer engangs plastemballasje, våtservietter, ballonger og tobakksprodukter med filter i Norge.

Omfanget av produsentansvaret vil være begrenset til å finansiere produktenes andel av kommunene sine kostnader for å rydde forsøpling og samle inn avfall fra avfallsbeholdere i det offentlige rom.

Vi anbefaler at produsentene får plikt til å etablere og knytte seg til produsentansvars-selskap. Dette ­selskapet får ansvar for å kreve inn vederlag fra produsenter og utbetale støtte til kommunene for å rydde opp og samle inn avfall i det offentlige rom.

Tredelt oppdrag

Dette oppdraget er del to av et oppdrag om å gå gjennom og foreslå regelendringer for å forbedre produsentansvarsordningene i Norge. Del tre vil være å utarbeide og konsekvensutrede anbefalingene i dette oppdraget.

Del 1 av oppdraget: