For høye utslipp gjør at Fiven delvis må stanse driften

Miljødirektoratet pålegger bedriften Fiven i Lillesand å redusere produksjonen i år på grunn av stor risiko for alvorlige brudd på miljøregelverket.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 02.09.2022

– Fiven har for høye utslipp og har ikke gjennomført tilstrekkelige tiltak for å sikre at de overholder miljøkravene. Vi pålegger derfor bedriften å stanse to ovnsgrupper uten rensing, resten av året, sier seksjonsleder Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet.

Ulovlige utslipp til luft 

Miljødirektoratet har fulgt opp bedriften over tid for å påse at de holder utslippskravene i tillatelsen de har etter forurensningsloven. Fiven hadde ulovlige utslipp av stoffet benzo(a)pyren i fjor.

De har nå presentert tall som viser at det er stor sannsynlighet for at utslippsgrensen for svoveldioksid (SO2) ikke ville bli overholdt i år.

– Miljødirektoratet stiller normalt ikke konkrete krav til hvilke tiltak som skal gjennomføres for å overholde utslippsgrenser. I denne saken ser vi ikke andre mulige tiltak enn å pålegge bedriften å redusere driften, sier Ragnhild Orvik.

Forsinket rensing av ovnsgass

Fiven har investert i nytt renseanlegg. De renser nå ovnsgass fra fire av totalt åtte ovnsgrupper. Ytterligere to ovnsgrupper skulle renses i løpet av 2022, men dette er forsinket til første halvår 2023.

Miljødirektoratet påpeker at Fiven burde satt inn tiltak for å overholde SO2-utslippsgrensen for 2022 straks forsinkelsene av renseanlegget ble kjent for bedriften.

Må stanse produksjon innen 6. september

Miljødirektoratet har vedtatt en tvangsmulkt til Fiven på 1 million kroner, som påløper dersom bedriften innen 8. september 2022 ikke dokumenterer at to ovnsgrupper uten rensing er stanset.