Karbonfangst vil halvere utslippene fra Norcem Brevik

Den nye forurensningstillatelsen til sementprodusenten Norcem AS Brevik vil gi en årlig CO2-reduksjon på 400 000 tonn.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.09.2022

– Verdens land må få til umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. FNs klimapanel sier at CO2-utslippene må nå toppen før 2025. Og at for å stabilisere den globale oppvarmingen – uansett på hvilket nivå – må utslippene reduseres til netto null. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tillater karbonfangst- og lagring

Søknaden fra Norcem Brevik om karbonfangst er en del av Langskip, som er Norges prosjekt for fangst, transport og lagring av CO₂ fra industribedrifter i ulike sektorer.

– Det er svært gledelig at Norcem skal etablere et fullskala CO2-fangstanlegg ved deres sementproduksjon i Brevik. Dette er det første store anlegget for karbonfangst i Norge. Det vil gi en årlig reduksjon av klimagasser med 400 000 tonn, som er cirka halvparten av dagens utslipp, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utslipp til luft og vann

CO2-håndteringen vil også redusere andre forurensende utslipp til luft, som klor og svoveldioksid, med opptil 80 prosent. Også utslipp av støv, fluor og ammoniakk vil bli redusert.

Anlegget vil gi utslipp av nye stoffer til luft og vann på grunn av CO2-renseteknologien. Utslippet til sjø vil blant annet inneholde mindre mengder kvikksølv og dioksiner. Nivåene av disse stoffene vil være så lave at de ikke vil medføre målbare endringer i Eidangerfjorden.

Mindre lokal forurensning

Norcem skal bygge høyere pipe, som gir bedre spredning av røykgass fra fabrikken. Sammen med lavere utslipp vil det bidra til mindre forurensning i omgivelsesluften i forhold til i dag. Totalt sett vil miljøvirkningene av utslippene til luft fra Norcem bli redusert.

Nye komponenter som aminer vil gi forurensning som ligger langt under anbefalt grense for luft og vann fra Folkehelseinstituttet. De nærmeste drikkevannskildene skal likevel overvåkes for å sjekke om det kan påvises aminer.

Det nye utslippet av aldehyder vil gi konsentrasjoner som er en brøkdel av tilsvarende grenser for arbeidsmiljø. Disse stoffene vil derfor ikke medføre helsevirkninger av betydning.

Mindre støy

Norcem får nå bindende krav som på sikt vil gi mindre støy for omgivelsene. Kravene skal sikre at etableringen av CO2-renseanlegget ikke gir mer støy for naboene.

Relatert