Strenge begrensninger i laksefiske gav gode resultater

Færre laks kom tilbake fra havet til elvene i 2021 enn noen gang tidligere. Grunnet redusert fiske var det likevel nok laks som deltok i gytingen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 15.09.2022

- En ny rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det, til tross for en markant reduksjon i det høstbare overskuddet i 2021, var nok laks i elvene til å sikre god reproduksjon, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro. 

Innskrenkningene nødvendige

Miljødirektoratet følger utviklingen av laksebestandene tett, for å sette grenser for hvor mye laks som kan fiskes. I 2021 fastsatte Miljødirektoratet nye fiskebestemmelser, som innebar at mulighetene for å fiske i sjø ble betydelig redusert, samtidig som det i mange vassdrag ikke lenger ble tillatt å fiske. Bakgrunnen for innstramningene i sjølaksefisket var dårlig kontroll på hvilke enkeltbestander det fiskes på, og at man dermed risikerer overfiske av sårbare bestander.

- Laks, sjøørret og sjørøye er en begrenset ressurs, og derfor må vi regulere fisket. Målet for lakseforvaltningen er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at vi sikrer mangfoldet innen artene på lang sikt, og kan utnytte et eventuelt overskudd, sier Hambro.

Villaksen står overfor mange trusler

Andelen laks som overlever den flere tusen kilometer lange vandringen i havet, hvor de skal spise seg store før de returnerer til elven sin for å formere seg, er mer enn halvert de siste 30 årene.

Rapporten fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at årsakene til dette er mange, og skyldes både menneskelig aktivitet og generelt lavere overlevelse i sjøen: De største truslene mot villaks er rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett. Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep reduserer også laksebestandene. Den fremmede arten pukkellaks er en ny trussel, i tillegg til klimaendringene som også påvirker bestandene.