20 mulige havvind-områder langs hele kysten

En bredt sammensatt direktoratsgruppe har identifisert 20 mulige områder for havvind Gruppa er enige i videre utredning for 19 av disse 20 områdene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.04.2023

Dette er områder som er teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave. I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere.

Bredt samarbeid

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om en anbefaling til hvilke havområder som kan være aktuelle for vindkraft. Forslaget er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet og Forsvarsbygg.

I tillegg har Petroleumstilsynet hatt en observatørrolle, mens Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Statnett, Luftfartstilsynet, Meteorologisk institutt, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Avinor har levert relevant kunnskap og data.

Ta vare på viktige miljøverdier

Et viktig utgangspunkt for oppdraget til direktoratsgruppa har vært å finne områder som både tar vare på viktige miljøverdier og sikrer god sameksistens med andre næringer.

– Kunnskap om sjøfuglenes bruk av kysten og havet har bidratt til at de foreslåtte områdene for havvind ligger langt fra kysten, og dermed i god avstand til viktige sjøfuglkolonier. Det er behov for betydelig økt produksjon av fornybar energi for å nå klimamålene. Derfor er det viktig med langsiktig miljøovervåking, slik at hensynet til miljøet ivaretas i utviklingen av havvind og andre marine næringer, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.