Overtredelsesgebyr brukes oftere ved mindre miljøkrim

Miljødirektoratet har et bredt spekter av virkemidler for å hindre miljøkriminalitet. Vi bruker stadig oftere overtredelsesgebyr. 46 ganger i 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.04.2023

– Overtredelsesgebyr utvider verktøykassa vi har for å sørge for at miljøregelverket blir fulgt og følge opp de som bryter det. Mindre alvorlige lovbrudd som ikke er så alvorlige at de politianmeldes, sanksjonerer vi med overtredelsesgebyr, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det gjelder blant annet ved ulovlig fiske i soner med begrensninger (munningsfredningssoner), manglende betaling av fiskeravgift og brudd på kravet om innførsel- og utførselstillatelse ved internasjonal handel med truede arter.

  • Vi skiller mellom sanksjoner, som er virkemidler med mål om å straffe den eller de som har begått et lovbrudd, og forvaltningstiltak, som brukes for å stoppe ulovligheter og sikre at regelverket blir fulgt framover i tid.
  • Vi bruker to former for sanksjoner: anmeldelser og overtredelsesgebyr.
  • Vi bruker også en rekke forvaltningsverktøy for å sikre oppfølging av regelverket og tillatelsene – hver for seg eller i kombinasjon med hverandre.
  • I tillegg til å motta tips, avdekker vi lovbrudd ved tilsyn hos bedrifter, varehandel og på nett, og ved at vårt feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), kontrollerer og er til stede i naturen.

46 overtredelsesgebyr i 2022

Overtredelsesgebyr likner på bot, men regnes ikke som straff etter straffeloven eller Grunnloven. De vil derfor ikke vises på en vandelsattest, eller ha andre konsekvenser slik en straff kan ha.

– Overtredelsesgebyr betyr at den som bryter regelverket får et administrativt gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet. Det gjør at de mindre alvorlige lovbruddene får en rask og effektiv reaksjon som kan gi en allmennpreventivt effekt. Vi bruker stadig oftere dette virkemiddelet for å følge opp de som bryter miljøregelverket, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Overtredelsesgebyr ble første gang tatt i bruk i 2018 for brudd på motorferdselloven. I 2021 og 2022 tok vi i bruk virkemidlet ved brudd på klimakvoteloven, lakse- og innlandsfiskloven og naturmangfoldloven.

Framover vil vi også få grunnlag for å gi overtredelsesgebyr etter forurensningsloven og produktkontrolloven.

345 anmeldelser til politiet i 2022

I fjor leverte vi 345 anmeldelser til politiet, de fleste for ulovlig kjøring med snøskuter eller på barmark,

– Vi anmelder som regel lovbrudd der det er skade eller fare for skade på miljøet. Vi anmelder også gjentatte lovbrudd fra samme aktør eller person, eller der hvor lovbruddene skyldes manglende respekt for regelverket og manglende styring med virksomhet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet sender anmeldelsene til politiet, som følger opp og vurderer om lovbruddet skal etterforskes og eventuelt hvilke etterforskningsskritt som skal iverksettes.

På forespørsel fra politiet bistår vi med faglig kunnskap, men har ellers ingen innvirkning på etterforskningen eller spørsmålet om passende straff.

Noen overtredelsesgebyr som Miljødirektoratet har gitt