Flere påviste ulveskader på sau

Antall påviste rovviltskader per 1. august er høyere enn i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økning i antall ulveskader.

Publisert 10.08.2023

– Det ser ut til at det særlig er to streifulver fra Sverige som er ansvarlige for den største andelen av skadene fra ulv. Her er det særlig områder rundt Eidsvoll og deler av Trøndelag og Møre og Romsdal som peker seg ut. Enkeltindivider av ulv kan forårsake store skader når de streifer inn i områder med store mengder frittgående sau, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for å undersøke skadede og døde sauer hvor det er mistanke om at rovvilt har forårsaket skaden.

Antall skader meldt inn og påvist per 1. august hvert år utgjør et øyeblikksbilde som gir et godt inntrykk av utviklingen i tapstall.

Per 1. august i år var det meldt inn 1404 skadede eller døde sauer hvor rovvilt var mistenkt skadevolder.

Av disse viser undersøkelser gjennomført av SNO at 658 sauer har blitt skadd eller drept av rovvilt. Dette er en økning sammenlignet med de tre foregående årene, hvor tapstallene har vært rekordlave. Antallet rovviltskader har ikke vært så høyt siden 2018, da det ble påvist 848 skader per 1. august. Likevel er årets tall blant de seks årene med lavest antall rovviltskader siden 2002.

Fem ulver felt

Antall bjørneskader er omtrent halvert og skader fra jerv og kongeørn på samme nivå som i fjor. Sammen med en liten økning i gaupeskader er det først og fremst skader fra ulv som forklarer økningen. Skader forårsaket av ulv har nesten blitt femdoblet sammenlignet med 2022.

Skadene fra ulv er primært knyttet til et fåtall skadevoldende individer. Det har gjennom sommeren vært et fåtall streifdyr av ulv som har forårsaket store skader i søndre deler av Trøndelag og Møre og Romsdal fylker, og i Viken fylke.

Det har siden 1. juni blitt felt fem ulver på skadefelling i henholdsvis Tynset, Alvdal, Stange, Våler i Innlandet og Eidsvoll.

– I tråd med kjente mønstre har alle streifdyr vi har identifisert fra DNA-prøver vandret ut fra revir i Sverige. Det har ikke blitt påvist nye skader i Viken fylke etter at en ulv ble felt i Eidsvoll 29. juli, noe som tyder på at riktig skadevolder har blitt felt på den siste skadefellingen, sier Miljødirektør Hambro.

Ofte oppdages en større andel av skader fra bjørn og ulv, enn fra gaupe og jerv. Dette har med predasjonsmønstret og atferden til de forskjellige artene å gjøre.

Saken fortsetter under figuren

Geografiske forskjeller

De påviste skadene fra rovvilt er spredt over hele landet og det er geografiske forskjeller i både omfang og skadevolder. Største andelen av skader forårsaket av kongeørn er i Nordland og Trøndelag, mens skader av gaupe er mer jevnt fordelt over flere fylker.

Den største andelen av bjørneskadene er i Trøndelag og Troms og Finnmark, selv om skadene i Trøndelag er vesentlig lavere enn tidligere år. For første gang siden 2012 har det også blitt påvist skader i Viken fylke.

Det har i år blitt felt 5 bjørner på skadefelling siden 1. juni i henholdsvis Trøndelag (2), Innlandet (2) og Viken fylker, noe som sannsynligvis har bidratt til å begrense skadeomfanget.

– Det er viktig å huske at disse tallene kun er et øyeblikksbilde. Erfaringsmessig vet vi at største andelen av bjørne- og jerveskader gjerne kommer i august og september, og vi forventer at disse tallene vil endre seg framover, sier Hambro.

Du kan følge med på antall skader og utviklingen framover ved å besøke Rovbase.no, hvor påviste rovviltskader blir publisert fortløpende ettersom de meldes inn og vurderes av SNO. Der kan du også filtrere på fylke eller kommune, og dato.