Kommuner kutter klimagasser med Klimasats-støtte

Klimasats deler ut nesten 200 millioner kroner til 164-prosjekter i Norges kommuner og fylker for å kutte utslipp av klimagasser.

Publisert 14.08.2023

– Kommuner og fylkeskommuner har stor påvirkning på både arealbruk og utslipp. De legger ned en stor innsats for å få ned utslippene av klimagasser. Sammen skal vi nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klimasats skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser i kommuner og fylkeskommuner. Kriteriene for å få støtte er at tiltakene gir utslippskutt eller mer langsiktig omstilling som bidrar til å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Mange prosjekter bidrar til begge deler.

Økt Klimasats-pott i revidert budsjett

Miljødirektoratet fikk i år 279 Klimasats-søknader fra kommuner og fylker for til sammen 356 millioner kroner innen søknadsfristen 1. mars.

Opprinnelig var det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats. I revidert nasjonalbudsjett ble det satt av ytterligere 100 millioner kroner.

– Kommunene er avgjørende for at vi skal nå nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser fram mot 2030. Klimasats-støtten gjør at kommuner og fylkeskommuner endrer praksis og tar nye løsninger i bruk. Mer penger gjør at vi støtter enda flere og øker en del av støttesummene. Det gir enda mer klimakutt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Se klimatiltak i din kommune

  • Miljødirektoratet har nå fordelt 181 millioner kroner av potten på 200 millioner kroner på 158 kommuneprosjekter i alle landets fylker. De involverer minst 100 kommuner og fylkeskommuner
  • 10 søknader gjenstår. Det ligger an til at 164 prosjekter får til sammen 197 millioner kroner til klimatiltak. Dette kan endre seg noe når de siste søknadene behandles i august og september.

Mindre utslipp med Klimasats

Miljødirektoratet forventer at årets Klimasats-tildelinger gir tellbar klimagassreduksjon på minst 100 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer utslipp fra 50 000 bensinbiler i ett år.

I tillegg gir midlene reduserte utslipp som følge av klimavennlig arealplanlegging, mer sirkulær økonomi, forprosjekter, bedre klimaledelse, med mer. Klimasats-prosjektene resulterer også i stor omstillingseffekt og ny klimakunnskap til kommunene.

Estimatet på forventede utslippskuttet bygger på erfaringer fra tidligere Klimasats-prosjekter. Det omfatter tiltak hvor klimaeffekten lett kan telles, som elektrifisering av maskiner i bygg- og anleggsprosjekter, gå fra gass og diesel til fornybare energikilder og reduksjon av matsvinn i kommunene.

Kutter utslipp fra vann- og avløp

I år kutter mange kommuner utslipp fra gravearbeidene når de fornyer vann- og avløpsledninger. Klimasats deler ut 48 millioner kroner til 18 utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Tradisjonelt er det mye gravearbeid i grøfter med store anleggsmaskiner. Kommunene får penger til mer skånsomme metoder, som gravefrie løsninger med mindre maskinbruk og utslippsfrie maskiner.

God arealplanlegging gir mindre klimagasser

Det er mange måter kommunene kan ta hensyn til klimagassutslipp i arealplanleggingen. For eksempel ikke å bygge ned karbonrike arealer, planlegge for effektiv arealbruk og tilstrekkelig energi og legge til rette for klimavennlige transportmåter.

Kommunene får 11,3 millioner kroner til 28 prosjekter for å styrke klimahensynet i arealplanlegging på land og i sjø.

Flere kommuner vil ha grønnere innkjøp

Ved at kommunene stiller miljø- og klimakrav når de kjøper varer og tjenester, kan de bidra til å påvirke og utvikle klimavennlige løsninger i markedet.

Kommunene får 29 millioner kroner i Klimasats-tilskudd til 19 prosjekter med høyere miljø- og klimakrav. Basert på tidligere erfaringstall kan dette gi grønnere innkjøp i kommunene verdt 400–800 millioner kroner.

Utslippsfrie anleggsmaskiner i Trondheim

Trondheim kommune får støtte til merkostnader ved bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner til en rekke prosjekter.

Potensialet for klimakutt fra bygge- og anleggsplasser er betydelig. Bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner bidrar til økt erfaring og utbredelse av utslippsfrie løsninger og lavere kostnader på sikt.

At kommunen etterspør utslippsfri bygge- og anleggsplass i flere ulike prosjekter, gir ytterligere etterspørsel, erfaring og kompetanse til anleggsbransjen i regionen og til kommunen som innkjøper. 

  • Støtteordning for klimatiltak i kommunene, opprettet i 2016, for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Støtten skal være utløsende for at tiltakene blir gjennomført, og kommunen må ha egeninnsats.
  • Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg.
  • Miljødirektoratet deler resultater og erfaringer fra prosjektene gjennom webinarer, klimapodcast for kommunene, veiledning på nett og fysiske og digitale samlinger.
  • Klimasats-ordningen støtter ikke tiltak til klimatilpasning. Miljødirektoratet har en egen tilskuddsordning for dette.
  • Mer om Klimasats