Klimagasskutt i kommunene må fortsette

Nye tall for klimagassutslipp i kommuner og fylker viser at utslippene er redusert i mange kommuner. Innsatsen må økes hvis Norge skal nå klimamålene.

Publisert 13.12.2023

68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2022 enn i 2009. I halvparten av kommunene er utslippet redusert fra 2021 til 2022.

– Kommunene har en viktig rolle for å kutte utslipp av klimagasser. Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner er det vanskelig å oppnå Norges klimamål i 2030. I den store omstillingen vi skal gjennom til 2050 må nesten alle utslipp fjernes, og da blir kommunens rolle enda viktigere, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Klimagassregnskapet viser at mange kommuner har redusert utslippene av klimagasser

 • Veitrafikk: Utslippene er redusert med mer enn fem prosent siden 2009 i nesten alle kommuner.
 • Oppvarming: 92 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
 • Avfall og avløp: 73 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.
 • Energiforsyning: 61 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2009.

Reduksjonen skyldes i stor grad økt bruk av biodrivstoff og elbiler i veitrafikken, økt bruk av fornybar energi i energiforsyning, forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming og forbud mot deponering av organisk avfall.

– 2022-tallene for norske kommuner og fylker viser at innsatsen nytter. Utslippene går over tid særlig ned for veitrafikk og oppvarming, der det er innført omfattende virkemidler. Men det gjenstår mye. Våre analyser viser at det er behov for et stort spenn av virkemidler for å få fortgang på utslippskutt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kommunene har mange virkemidler for å redusere klimagassutslipp, men det er også en del utslippskilder kommunene ikke har direkte kontroll over. Det kan for eksempel være flyplasser, riksveier og store industrianlegg som gir enkelte kommuner relativt høye utslipp.

Mer cruisetrafikk ga høyere sjøfartsutslipp

Koronapandemien resulterte i mange færre cruiseskipturer i 2020 og 2021 enn tidligere. Aktiviteten tok seg kraftig opp igjen i 2022. Utslippene fra cruiseskip i norske kommuner var høyere i fjor enn før pandemien.

Økt cruiseaktivitet er hovedårsaken i de fleste kommuner der utslipp fra sjøfart har økt fra 2021 til 2022.

Bruken av landstrøm til skip øker. Dette er et viktig klimatiltak i sjøfarten som gir reduserte utslipp fra skip som ligger til kai i kommunene.

Flere elbiler reduserer utslippene

Utslippene fra personbiler ble redusert i 78 prosent av kommunene i 2022. Selv om det i fjor var mer trafikk på veiene i de fleste kommunene enn året før, er utslippene lavere på grunn av flere elbiler.

Utslippene fra varebiler, tunge kjøretøy og busser hadde større utslipp i 2022 enn i 2021 i de fleste kommunene.

Oppdatert 15:30: Utslippstall for Oslo er korrigert på grunn av en feil i innrapporterte tall til Miljødirektoratet. Utslipp fra energiforsyning er nedjustert med om lag 8500 tonn CO2-ekvivalenter i 2022. De andre årene er uendret.   

Klimagassregnskapet blir stadig forbedret og videreutviklet. Både ved at nye metoder og bedre data tas i bruk. I år er de viktigste endringene gjort i veitrafikk og sjøfart:

Veitrafikk:

 • Oppdatering av utslippsmodellen for veitrafikk, Nerve, har gitt større endringer i utslippene i hele tidsserien fra 2009 til 2022.
 • Alt i alt har endringene ført til at trafikkarbeid (totalt antall kilometer kjørt) og utslipp i sum ligger nærmere nasjonal statistikk for kjørelengder, drivstoffsalg og SSBs beregning av klimagassutslipp enn de gamle beregningene.
 • Hvor stort utslag endringene gir varierer . Noen kommuner har vesentlig større endringer enn andre. Selv om endringene i noen kommuner er store, er utslippstrenden (2009-2022) i stor grad bevart.
 • De største endringene skyldes nye kjøringer av transportmodellene (RTM) som beregner trafikkgrunnlaget til modellen. Trafikkarbeidet er oppdatert med en ny beregning for 2022 og øvrige år er skalert i forhold til dette året.
 • Dette innebærer blant annet store endringer i utslippene fra tunge kjøretøy. I tillegg er utslippsfaktorer for tunge kjøretøy korrigert for å ta hensyn til kjøring med henger. Det gir høyere utslippsfaktor for disse kjøretøyene.

Sjøfart:

 • Miljødirektoratet mottar informasjon om bruk av landstrøm i enkelte kommuner. I 2022 har flere kommuner levert data om landstrømsbruk, men det mangler fortsatt data fra mange kommuner med store havner.
 • Vi ønsker at flere kommuner sender inn data for bruk av landstrøm, slik at utslippsregnskapet kan fange opp dette viktige utslippsreduserende tiltaket og gi best mulig estimat for utslipp i havn.