Svalbard Lufthavn: Må rydde opp PFAS-forurensning

Deler av grunnen ved Svalbard Lufthavn er forurenset av miljøgiftene PFAS. Miljødirektoratet pålegger Svalbard Lufthavn AS å rydde opp.

Publisert 10.02.2023

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet perfluoroktylsulfonat (PFOS) og andre perfluorerte stoffer (PFAS-er) i forbindelse med brannøvelser på norske flyplasser. Resultatet er at deler av grunnen ved det nedlagte brannøvingsfeltet ved Svalbard Lufthavn inneholder store mengder PFAS.

– Det er viktig å rydde opp i dette. Det er påvist mye PFAS i grunnen der, og forurensningen har negative konsekvenser for det sårbare miljøet på Svalbard, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

PFAS brytes ikke ned i naturen

PFASer er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Det ble forbudt å bruke PFOS-holdig brannskum i Norge i 2007, og Avinor sluttet å bruke det allerede i 2002. Svalbard Lufthavn er eid av Avinor.

PFOS ble først erstattet av andre PFASer, men Avinor har siden 2012 faset ut bruken av alle PFASer. Kunnskapen om de alvorlige effektene av disse stoffene har blitt stadig større. 

Svalbard lufthavn bør prioriteres

Miljødirektoratet vil pålegge Avinor å rydde opp PFAS-forurensning ved flere flyplasser.

Svalbard Lufthavn er en av de aller høyest prioriterte. Årsakene er at det både ligger store mengder PFAS-er i grunnen på flyplassen og fordi naturen på Svalbard er svært sårbar og ekstra følsom for forurensning.

Avinor må gjøre mer enn de selv har foreslått

Flere arter på Svalbard er utsatt for PFAS- forurensning som transporteres med luft- og havstrømmer fra andre geografiske områder. Det er funnet høye nivåer av PFAS i isbjørn, fjellrev og polarmåke. Det er derfor viktig å se på den samlede belastningen for miljøet på Svalbard når vi vurderer hvor mye PFAS som skal ryddes opp ved Svalbard lufthavn.

Vi pålegger derfor Svalbard Lufthavn å fjerne mer forurensning enn Svalbard Lufthavn/Avinor selv la opp til i sin tiltaksplan for det nedlagte brannøvingsfeltet. Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2024. Deler av feltet skal ryddes i 2023.

Svalbard Lufthavn/Avinor må vurdere helserisikoen ved hestesenteret på nytt

Det nedlagte brannøvingsfeltet ligger like ved et hestesenter. Hestesenteret er i dag midlertidig stengt fordi eieren mener det ikke er forsvarlig å holde åpent fordi grunnen er forurenset med PFAS. 

I tiltaksplanen for det nedlagte brannøvingsfeltet har Avinor gjort en risikovurdering av helsefaren ved å oppholde seg på hestesenteret. Avinor konkluderer med at det ikke er noen helserisiko ved å bruke hestesenteret slik det brukes i dag. 

Avinor har tatt nye prøver av grunnen ved hestesenteret etter at de gjorde denne risikovurderingen. De faktisk målte konsentrasjonene av PFAS er lavere enn det Avinor la til grunn. Innspill fra personer fra hestesenteret sår også tvil om oppholdstiden som er brukt i risikoanalysen stemmer. 

Miljødirektoratet mener at risikovurderingen må være så korrekt som mulig og må oppdateres med riktig faktagrunnlag, både når det gjelder nivå av forurensning i grunnen og oppholdstid. Derfor pålegger vi Svalbard Lufthavn å oppdatere sin vurdering av risikoen for helsefare ved hestesenteret, innen 1.mai 2023.

Avinor må rydde opp ved mange flyplasser

Til nå har Miljødirektoratet gitt Avinor pålegg om å rydde opp PFAS-forurensningen i grunnen ved fire lufthavner. Oppryddingsarbeidet ble avsluttet ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes i 2021, Rørvik lufthavn ble ryddet opp i år 2022, og det er i gang på Bergen Lufthavn, med frist i 2023. 

Arbeidet med å rydde opp ved hver flyplass er omfattende med til dels store kostnader.

- Et av Norges nasjonale miljømål er at spredning av miljøgifter som eksempelvis PFOS og PFAS-er skal reduseres kontinuerlig, med intensjon om å stanse utslippene. Det er viktig å rydde opp i gamle synder på flyplassene slik at mest mulig PFOS og andre perfluorerte stoffer fjernes fra kretsløpet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Norge har sammen med Danmark, Sverige, Nederland og Tyskland utarbeidet et forslag om å forby alle PFAS-er. Forslaget ble offentligjort i Brussel 7.februar.